» Agnieszka Baran

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

WÓJT GMINY NOZDRZEC

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. spełnienie wymagań określonych w art.6 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. wykształcenie średnie lub wyższe magisterskie,
 3. co najmniej roczny staż pracy w administracji,
 4. znajomość języków obcych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. biegła obsługa sprzętu komputerowego,
 2. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 5. komunikatywność, terminowość, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów, samodzielność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

 

3. Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:

 1. Realizacja zadań w zakresie obsługi sekretariatu, a w szczególności:
 2. zapewnienie obsługi administracyjnej Wójtowi Gminy i Sekretarzowi Gminy (w tym kancelaryjna i techniczna obsługa sekretariatu),
 3. obsługa spotkań i narad organizowanych przez Wójta,
 4. obsługa kancelaryjna Urzędu Gminy w zakresie przyjmowania i wysyłki korespondencji, w tym obsługa poczty elektronicznej,
 5. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych stanowisk,
 6. prowadzenie rejestru skarg, wniosków oraz innych pism wpływających do Urzędu,
 7. prowadzenie centralnego rejestru umów,
 8. obsługa centrali telefonicznej Urzędu,
 9. nadzór na przechowywaniem pieczęci urzędu,
 10. nadzór nad zaopatrzeniem Urzędu w wodę pitną oraz nad bieżącym wywozem nieczystości stałych,
 11. pełnienie zastępstwa na stanowisku ds. obsługi rady gminy.

 

4. Warunki pracy:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. budynek Urzędu Gminy jest niedostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej)
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie) potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 3. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy: kserokopia świadectw pracy potwierdzającej przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem, lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na w.w. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 7. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

7. Miejsce i termin składania oferty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie organizacyjnym i spraw obywatelskich, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, w pokoju nr 8 lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Nozdrzec

36-245 Nozdrzec 224

w nieprzekraczalnym terminie do 27.07.2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie lub będą niekompletne nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nozdrzec.

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip1.nozdrzec.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016 ) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 224,
 • Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail:katarzyna@nozdrzec.pl, tel.13 4398 020 wew.48,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji- na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy
 • posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Wójt Gminy Nozdrzec

 mgr Antoni Gromala

Kwestionariusz osobowy

 Wzory oświadczeń

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 3 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 8509/1 R-V-0,35 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 5,71
Wesoła 10327/2 Ł-IV-0,10

Ł-V-0,38

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 10,71
Wesoła 10915 R-V-0,05 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 3,57
Wesoła 10828 Ps-V-0,02
R-VI-0,01
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 2,85

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 18 lipca 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 3 lipca 2018 r. do 25 lipca 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 03/07/2018 o 10:13 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 03/07/2018 o 10:13 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 3 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 6859/2 R-V-0,08 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 5,71
Wesoła 6324 R-V-0,15 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 10,71
Wesoła 6338/1 R-V-0,05 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 3,57
Wesoła 7338/1 Ps-V-0,04 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 2,85

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 18 lipca 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 3 lipca 2018 r. do 25 lipca 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

XXIII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z dnia 15 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXIII/290/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2017

Uchwała Nr XXIII/291/2018 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2017

Uchwała Nr XXIII/292/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr XXIII/293/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr XXIII/294/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nozdrzec w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu

Uchwała Nr XXIII/295/2018 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXI/263/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr XXIII/296/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego ,,Huta Poręby 6”

Uchwała Nr XXIII/297/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XXIII/298/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nozdrzec

Uchwała Nr XXIII/299/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonych
w miejscowości Izdebki

Uchwała Nr XXIII/300/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w miejscowości Wesoła

Uchwała Nr XXIII/301/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów nieruchomości których Gmina Nozdrzec jest współwłaścicielem

Uchwała Nr XXIII/302/2018 w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Nozdrzec na opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wesoła – zadanie Nr 1, Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacja uzdatniania wody w Izdebkach – Zadanie Nr 2”

Uchwała Nr XXIII/303/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/50/2015 Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nozdrzec

Uchwała Nr XXIII/304/2018 w sprawie wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej „Nozdrzecka” w siedzibą w Nozdrzcu

Rejestr Zmian:

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w referacie finansowym

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie finansowym została wybrana Pani Gabriela Niemiec zam. Hłudno.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne oraz uzyskała pozytywną ocenę Komisji Rekrutacyjnej.

Rejestr Zmian:

 • 28/06/2018 o 05:33 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 28/06/2018 o 05:32 przez Agnieszka Baran

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257-j.t.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm. )

zawiadamia się

że w dniu 25.06.2018 r. na żądanie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa przepustu Wara leśnictwo Izdebki w ramach projektu pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”  na działkach Nr 785, 804,  811, 812, 876, 897, 898 i 1093 położonych w miejscowości Wara.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia można w tut. Urzędzie Gminy pokój Nr 21 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Rejestr Zmian:

 • 26/06/2018 o 12:20 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 26/06/2018 o 12:20 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 26 czerwca 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018.121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat.

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 6310 R-IVb-0,10 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 22,07
Wesoła 6959 R-IVb-0,24 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 52,98
Wesoła 6338/1 R-V-0,05 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 3,57
Wesoła 6339 Ps-V-0,01 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 0,58

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 18 lipca 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 26 czerwca 2018 r do 18 lipca 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr Zmian:

Informacja o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

 

Informujemy, że w wyniku ogłoszenia naboru na w stanowisko pracy wpłynęła  1 oferta, która spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Lp. Imię i nazwisko

 

Miejsce zamieszkania
1.  Gabriela Niemiec Hłudno

Rejestr Zmian:

 • 25/06/2018 o 11:01 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 25/06/2018 o 11:01 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 15 czerwca 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 5529 R-IVa-0,08

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 23,89

 

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 2 lipca 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 15 czerwca 2018 r do 2 lipca 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 15/06/2018 o 07:53 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 15/06/2018 o 07:52 przez Agnieszka Baran

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie finansowym

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko  referenta w Referacie finansowym została wybrana Pani Katarzyna Fil zam. Izdebki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wiedzą niezbędną do wykonywania pracy na stanowisku. Ponadto postawa kandydatki zaprezentowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej świadczy o jej predyspozycjach do wykonywania obowiązków.

Rejestr Zmian:

 • 14/06/2018 o 13:25 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 14/06/2018 o 13:11 przez Agnieszka Baran