» Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że w Urzędzie Gminy Nozdrzec w dniu 3 lipca 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, położonych w Nozdrzcu, dla których Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1B/00024871/4, w Planie Przestrzennego Zagospodarowania leżą w terenach rolniczych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka nr 53 o pow.0,1184 ha, cena nieruchomości wynosi 1.397,00 zł,

Działka nr 194 o pow.0,0597 ha, cena nieruchomości wynosi 773,00 zł,

Działka nr 479 o pow.0,1395 ha, cena nieruchomości wynosi 1.540,00 zł,

Działka nr 480 o pow.0,1326 ha, cena nieruchomości wynosi 1.473,00 zł,

Działka nr 487 o pow.0,3229 ha, cena nieruchomości wynosi 3.260,00 zł,

Działka nr 398 o pow.0,2256 ha, cena nieruchomości wynosi 2.366,00 zł,

Działka nr 468 o pow.0,2509 ha, cena nieruchomości wynosi 2.610,00 zł,

Działka nr 500 o pow.0,2601 ha, cena nieruchomości wynosi 3.815,00 zł.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości się na okres 21 dni tj. od dnia 3 lipca 2017 roku do dnia 14 sierpnia 2017 roku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 13-439-80-20 wew. 30

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 21 czerwca 2017 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat.

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 792

 

Ł-IV-0,0644 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 12,21

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec, pok. nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 13 lipca 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni-od 21 czerwca 2017 r. do 13 lipca 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 21/06/2017 o 07:35 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 21/06/2017 o 07:35 przez Agnieszka Baran

XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu informuje, że 22 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.


Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 29 marca 2017 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2016.

1) Wystąpienie Wójta w sprawie:

 1. a) sprawozdania finansowego,
 2. b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2016 rok,
 3. c) informacji o stanie mienia Gminy Nozdrzec.

2) Opinia RIO w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2016.

3) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady o wykonaniu budżetu Gminy za 2016 r.

4) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla wójtowi gminy.

5) Opinia Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.

6) Dyskusja.

7) Podjęcie uchwał:

 1. a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania,
 2. b) w sprawie absolutorium.

 

 1. Podjęcie uchwał i wniosków.
 2. Zakończenie.

Projekty uchwał do wglądu w biurze rady (pokój nr 18, II piętro)

Rejestr Zmian:

 • 12/06/2017 o 09:10 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 12/06/2017 o 09:10 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 9 czerwca 2017 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016.2147 ze zm..) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. i rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 7752/2 R-IVb-0,62 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 128,98
Izdebki 3197 R-IVa-0,56 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 157,62
Izdebki 3350 R-IVa-0,21 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 59,10
Izdebki 1573 R-IVa-0,24 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 67,55
Izdebki 8513/1 R-IVa-0,51 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 143,55
Izdebki 708 R-IVa-0,26

R-IVb-0,31

Ps-IV-0,10

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 156,63
Izdebki 6855 R-IVb-0,20
Ł-IV-0,15
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 70,05

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy w Nozdrzcu pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34, ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 28 czerwca 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy przez okres 21 dni. (od 9 czerwca 2017 r. do 28 czerwca 2017 r.

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016.2147 ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. i rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 6874 R-IVa-0,25 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 70,36
Wesoła 6948/1 R-IVa-0,16

R-IVb-0,10

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 65,83
Wesoła 5845/4 R-IVa-0,30 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 84,44
Wesoła 5962 R-IVb-0,15 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 31,20
Wesoła 7420/2 R-IVb-0,06 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 12,48
Izdebki 21/1 R-IVa-0,29

R-IVb-0,36

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 156,51
Izdebki 21/2 R-IVa-0,12

R-IVb-0,27

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 89,94
Izdebki 2525 R-IVa-0,58 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 163,25
Izdebki 3719 R-IVa-0,28 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 78,81

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy w Nozdrzcu pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 28 czerwca 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy przez okres 21 dni (od 6 czerwca 2017 r. do 28 czerwca 2017 r.).

Rejestr Zmian:

 • 07/06/2017 o 12:40 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 07/06/2017 o 12:40 przez Agnieszka Baran

Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nozdrzec, zgromadzonych na działkach gruntowych należących do osób fizycznych w ilości ok. 43,002 Mg
(opis przedmiotu zamówienia)

Termin wykonania zadania: od daty podpisania umowy do 30 września 2017 r.

Oprócz ceny proszę również o podanie:

 • możliwego terminu wykonania zamówienia
 • warunków płatności: po zakończeniu zadania
 • warunków gwarancji

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia: 31.05.2017 r

 

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 z dopiskiem „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nozdrzec”
 • za pośrednictwem faksu 13 4398170
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail) ugn@nozdrzec.pl

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, przeznaczonych do sprzedaży:

Działka nr 2218 o pow. 0,5993 ha, –teren do użytku rolnego, położona w Hłudnie, Księga Wieczysta nr KS1B/00065910/9

Cena nieruchomości wynosi: 6.550,00 zł

 

Działka nr 2365/2 o pow. 0,1845 ha, –teren zabudowany, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00035787/8

Cena nieruchomości wynosi: 4.865,00 zł

 

Działka nr 2365/3 o pow. 0,2588 ha, –teren do użytku rolnego, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00035787/8

Cena nieruchomości wynosi: 3.797,00 zł

 

Działka nr 1822 o pow. 0,10 ha, –teren rolniczy, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00036070/6

Cena nieruchomości wynosi: 1.100,00 zł

 

Działka nr 1960/1 o pow. 0,99 ha, –teren rolniczy, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00036070/6

Cena nieruchomości wynosi: 8.840,00 zł

 

Działka nr 1960/2 o pow. 0,03 ha, –teren rolniczy, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00036070/6

Cena nieruchomości wynosi: 380,00 zł

Działka nr 2519 o pow. 0,10 ha, –teren rolniczy, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00036070/6

Cena nieruchomości wynosi: 1.590,00 zł

 

Działka nr 2591 o pow. 0,18 ha, –teren rolniczy, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00036070/6

Cena nieruchomości wynosi: 2.594,00 zł

 

Działka nr 2606 o pow. 0,40 ha, –teren lasów, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00036070/6

Cena nieruchomości wynosi: 3.760,00 zł

 

Działka nr 2605 o pow. 0,06 ha, –teren lasów, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00062229/7

Cena nieruchomości wynosi: 660,00 zł

 

Działka nr 2916 o pow. 0,30 ha, –teren rolniczy, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00058513/4

Cena nieruchomości wynosi: 2.840,00 zł

 

Działka nr 141 o pow. 0,26 ha, –teren do użytku rolnego, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00036070/6

Cena nieruchomości wynosi: 3.476,00 zł

 

Działka nr 666 o pow. 0,19 ha, –teren rolniczy, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00030008/9

Cena nieruchomości wynosi: 2.119,00 zł

 

Termin składania wniosków przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Nieruchomość będzie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres od 11 maja 2017 r. do 23 czerwca 2017 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, ogłoszenie  w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej BIP.

Rejestr Zmian:

 • 11/05/2017 o 06:25 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 11/05/2017 o 06:25 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat.

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Hłudno 666 R-IVa-0,4272

R-IVb-0,1662

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 154,87

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 30 maja 2017 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni-od 8 maja 2017 r. do 30 maja 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

 

Rejestr Zmian:

 • 08/05/2017 o 13:19 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 08/05/2017 o 13:19 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 6855 Lz-R-IVb-0,20

Ł-IV-0,15

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 70,06
Izdebki 5967/1 R-IVa-0,11

R-IVb-0,01

LZ-Ł-IV-0,01

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 34,93
Izdebki 8870 Ł-III-0,27

Ł-IV-0,06

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 100,59

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec (pok. nr 23) w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 29 maja 2017 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 5 maja 2017 r. do 29 maja 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 05/05/2017 o 10:15 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 05/05/2017 o 10:15 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 12 kwietnia 2017 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 1214 R-IVb-0,2874

R-V-0,0136

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 61,20

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 4 maja 2017 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 12 kwietnia 2017 r. do 4 maja 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 12/04/2017 o 07:19 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 12/04/2017 o 07:19 przez Agnieszka Baran