» Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży.

Działka nr 1282 o pow. 0,4540 ha, teren rolniczy, w Nozdrzcu, KW NR KS1B/00027335/6. Cena nieruchomości wynosi 3.871,00 zł.,

Działka nr 5618/6 o pow. 0,1817 ha, teren istniejących i potencjalnych funkcji usługowych w Wesołej, KW NR KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 41.859,00 zł,

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 16.11.2018 r. do dnia 04.01.2019 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP.

Rejestr Zmian:

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 5 listopada 2018 r.
uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego, w których w dniu 4 listopada 2018 r. przeprowadzane było ponowne głosowanie.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

 1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 37 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 74 kandydatów zgłoszonych przez 52 komitety wyborcze.
 2. Uprawnionych do głosowania było 441077 osób, w tym 11 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
 3. Karty do głosowania wydano 218640 osobom, w tym 6 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
 4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 218593 wyborców, to jest 49,56% uprawnionych do głosowania.
 5. Głosów ważnych oddano 217161, to jest 99,34% ogólnej liczby głosów oddanych.
 6. Głosów nieważnych oddano 1432, to jest 0,66% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)   postawienia znaku „X” obok nazwiska obu kandydatów albo postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 753, to jest 52,58%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)   niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 679, to jest 47,42%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 2.
Wyniki wyborów

 1. W ponownym głosowaniu wybrano 37 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1)   30 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;

2)   7 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

 

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Rozdział 26.
Wybory Wójta Gminy Nozdrzec

 1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał ŻELAZNOWSKI Stanisław Jan zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC.
 2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6669.
 3. Karty do głosowania wydano 3626 osobom.
 4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3626 wyborców, co stanowi 54,37% uprawnionych do głosowania.
 5. Wybrany kandydat uzyskał 1930 głosów ważnych.

 

 

Rejestr Zmian:

 • 09/11/2018 o 08:44 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 09/11/2018 o 08:44 przez Agnieszka Baran

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się  26 listopada 2018 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Nozdrzec:

 1. działki nr 6355/3,6588/3 o pow. 0,0664 ha – dla których w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00006376/2, położone w Izdebkach; w Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leży w terenach istniejących i potencjalnych funkcji usługowych, cena wywoławcza  10.945,00 zł (w tym 2.047,00 zł podatek vat), wadium w kwocie 2.000,00 zł., minimalne postąpienie wynosi 110,00 zł,
 2. działka nr 1172/1 o pow. 0,0306 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00035787/5. W Planie Przestrzennego Zagospodarowania leży w terenach rolniczych położone w Nozdrzcu, cena wywoławcza 752,00 zł , wadium w  kwocie 140,00 zł., minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł,
 3. działka nr 1217 o pow. 0,2657 ha, dla której w sądzie rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00037772/4. W Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leży w terenach potencjalnych dolesień; położona w Warze. Cena wywoławcza 2.658,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł., minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł,

Wadium należy uiścić do 21 listopada 2018 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O. Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr…” lub w kasie tut. urzędu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

– osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik oświadcza, że zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rejestr Zmian:

 • 24/10/2018 o 06:07 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 23/10/2018 o 12:35 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 19 października 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 2175/2 Ps-V-0,06

Ps-VI-0,04

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 3,61

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 12 listopada 2018 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 19 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 19/10/2018 o 09:39 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 19/10/2018 o 09:36 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 16 października 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 2508 Ł-III-0,04

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 14,47

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 7 listopada 2018 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni

od 16 października 2018 r do 7 listopada 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 17/10/2018 o 07:49 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 17/10/2018 o 07:49 przez Agnieszka Baran

XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że w dniu 12 października 2018 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się 25. zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 26 lipca 2018 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 6. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2019.
 7. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwał i wniosków.
 9. Podsumowanie kadencji 2014 – 2018.
 10. Zakończenie.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady, pokój nr 18, II piętro oraz do pobrania

Rejestr Zmian:

 • 09/10/2018 o 11:49 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 09/10/2018 o 11:49 przez Agnieszka Baran

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu
z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

1.    DOBOSZ Rafał Andrzej, lat 42, wykształcenie wyższe, członek Prawa i Sprawiedliwości, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

2.    OWSIANY Marek, lat 50, wykształcenie wyższe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, zam. Nozdrzec,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC

3.    ŻELAZNOWSKI Stanisław Jan, lat 54, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Nozdrzcu

Agnieszka Sawczak

Rejestr Zmian:

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 1 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu
z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Okręg wyborczy Nr 1

1.    OGRODNIK Jan, lat 60, zam. Nozdrzec,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

2.    BARAN Grzegorz Stanisław, lat 47, zam. Nozdrzec,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 2

1.    ZABÓJ Marian Andrzej, lat 64, zam. Nozdrzec,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    JAGUSZTYN Adam, lat 45, zam. Nozdrzec,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    NIEMIEC Andrzej, lat 63, zam. Nozdrzec,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 3

1.    DUDA Edward, lat 49, zam. Hłudno,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

2.    TOCZEK Kazimierz, lat 50, zam. Hłudno,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 4

1.    KAŁAMUCKI Marek, lat 30, zam. Hłudno,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

2.    BARAN Paweł, lat 32, zam. Hłudno,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

3.    SZPIECH Stanisław, lat 43, zam. Hłudno,
zgłoszony przez KWW PDH – Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 5

1.    KURZYDŁO Jerzy Ireneusz, lat 30, zam. Wara,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

2.    TYMOĆ Jan, lat 58, zam. Wara,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

3.    SKUBISZ Adrian Jarosław, lat 26, zam. Wara,
zgłoszony przez KWW WARA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ – Lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 6

1.    WAWCZAK Zygmunt Józef, lat 55, zam. Wara,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    SOCHACKI Stanisław, lat 54, zam. Wara,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    JEDYNAK Jan Jakub, lat 73, zam. Wara,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 7

1.    ZAWADZKI Krzysztof Stanisław, lat 60, zam. Siedliska,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    GRETKOWSKA – SYCZ Justyna Józefa, lat 28, zam. Huta Poręby,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    PYRCZ Jerzy, lat 55, zam. Siedliska,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 8

1.    FIL Grzegorz Jan, lat 33, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    GŁADYSZ Grażyna, lat 57, zam. Izdebki,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    SERAFIN Wacław, lat 51, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 9

1.    OCHAŁA Robert, lat 54, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    KŁAK Ewa, lat 31, zam. Izdebki,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    SZPIECH Zbigniew, lat 47, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 10

1.    SOBAŚ Grażyna Ewa, lat 57, zam. Izdebki,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    CZOPOR Zdzisław, lat 60, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    SKÓRSKA Anna, lat 44, zam. Izdebki,
zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 11

1.    OGRODNIK Piotr, lat 38, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    CZOPEK Wojciech, lat 38, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    BOBOLA Sylwester, lat 43, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 12

1.    DOBOSZ Rafał Andrzej, lat 42, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    OGRODNIK Piotr, lat 30, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    CZAJA Danuta, lat 66, zam. Izdebki,
zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 13

1.    WOREK Wojciech, lat 40, zam. Wesoła,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    PĘCHEREK Monika Stanisława, lat 35, zam. Wesoła,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    POTOCZNY Stanisław, lat 54, zam. Wesoła,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 14

1.    CZAPLA Karol Adam, lat 31, zam. Wesoła,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    FILUS Damian Jan, lat 31, zam. Wesoła,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    DAŃKO Stanisław, lat 52, zam. Wesoła,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 15

1.    KURDZIEL Krzysztof, lat 47, zam. Wesoła,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    PINDERSKI Stefan Stanisław, lat 69, zam. Wesoła,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    BATOR Andrzej, lat 65, zam. Wesoła,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Nozdrzcu

Agnieszka Sawczak

Rejestr Zmian:

 • 01/10/2018 o 13:25 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 01/10/2018 o 13:25 przez Agnieszka Baran

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 1 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

z dnia 1 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec, przyznano następujące numery:

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GMINY NOZDRZEC

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec, przyznano następujące numery:

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA HŁUDNA
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WARA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

Agnieszka Sawczak

Rejestr Zmian:

 • 01/10/2018 o 13:20 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 01/10/2018 o 13:20 przez Agnieszka Baran