» Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13 września 2017 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 364/3 R-IIIb-0,1126

R-IVa-0,1875

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 39,27
Siedliska 420 Ps-VI-0,1088

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 0
Siedliska 1041 R-IIIb-0,1566

R-IVa-0,0926

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 80,67
Siedliska 357 Ł-V-0,08

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 4,40
Wesoła 771 R-IVa-0,26

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 73,18

 

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 5 października 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku
Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni-od 13 września 2017 r do 5 października 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 13/09/2017 o 12:40 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 13/09/2017 o 12:40 przez Agnieszka Baran

Zarządzenie Wójta Gminy Nozdrzec w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach

Rejestr Zmian:

 • 28/08/2017 o 18:51 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 28/08/2017 o 18:51 przez Agnieszka Baran

Przetargi nieograniczone na nieruchomości z 22 sierpnia 2017 r.

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 22 września 2017 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok.nr 3 (sala narad) na następujące nieruchomości:

Działka niezabudowana nr 1282 o pow. 0,4540 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych. Cena wywoławcza wynosi 3.240,00 zł, wadium w kwocie 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł.

Działka niezabudowana nr 1284 o pow. 0,3820 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 3.371,00 zł, wadium w kwocie 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł.

Działka niezabudowana nr 2995/3 o pow. 0,0295 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi: 2.430,00 zł +23% podatek VAT, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym nr 2977/1 o pow. 0,1914 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi: 29.900,00 zł wadium w kwocie 5.900,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 300,00 zł

Działka nr 650-udział ¼ część o pow. 0,23 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i innymi budynkami położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00021489/8,w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi: 35.438,00 zł, wadium w kwocie 6.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 360,00 zł.

 

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 22 września 2017 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na następujące nieruchomości:

Działka niezabudowana nr 53 o pow. 0,1184 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 1.397,00 zł , wadium w kwocie 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.

Działka niezabudowana nr 194 o pow. 0,0597 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024874/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 773,00 zł, wadium w kwocie 140,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

Działka niezabudowana nr 479 o pow. 0,1395 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 1.540,00 zł, wadium w kwocie 300,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.

Działka niezabudowana nr 480 o pow. 0,1326 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 1.473,00 zł, wadium w kwocie 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.

Działka niezabudowana nr 487 o pow. 0,3229 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 3.260,00 zł ,wadium w kwocie 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł.

Działka niezabudowana nr 398 o pow. 0,2256 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 2.366,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działka niezabudowana nr 468 o pow. 0,2509 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 2.610,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działka niezabudowana nr 500 o pow. 0,2601 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych cena wywoławcza wynosi: 3.815,00 zł, wadium w kwocie 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w terminie do 18 września 2017 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..” lub w kasie tut. urzędu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,

-osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

-nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, od 22.08.2017 r. do 22.09.2017 r.

Rejestr Zmian:

 • 22/08/2017 o 12:22 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 22/08/2017 o 12:18 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży

Działka nr 7650 o pow. 0,23 ha, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi: 6.110,00 zł + 23 % podatek VAT.

Działka nr 7655 o pow. 0,36 ha, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi: 9.450,00 zł + 23 % podatek VAT.

Działka nr 7 o pow. 0,0827 ha, teren do użytku rolnego, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00024871/4. Cena nieruchomości wynosi: 984,00 zł.

Działka nr 420 o pow. 0,2575 ha, teren do użytku rolnego, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00024871/4. Cena nieruchomości wynosi: 2.640,00 zł.

Działka nr 516 o pow. 0,0832 ha, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00024871/4. Cena nieruchomości wynosi: 3.230,00 zł + 23 % podatek VAT.

Działka nr 425 o pow. 0,3036 ha, teren do użytku rolnego, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00024871/4. Cena nieruchomości wynosi: 3.077,00 zł.

Działka nr 1935/6 o pow. 0,0181 ha, teren zabudowany, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00035787/8. Cena nieruchomości wynosi: 23.044,00 zł

Działki nr 6355/3,6588/3 o pow. 0,0634 ha, teren istniejących i potencjalnych funkcji usługowych, położona w Izdebkach, Księga Wieczysta nr KS1B/00006376/2. Cena nieruchomości wynosi: 14.350,00 zł + 23 % podatek VAT

Działka nr 3864 o pow. 0,41 ha, teren do użytku rolnego, położona w Izdebkach, Księga Wieczysta nr KS1B/00035787/8. Cena nieruchomości wynosi: 4.085,00 zł

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 22 sierpnia 2017 r. do dnia 5 października 2017 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP.

Rejestr Zmian:

 • 22/08/2017 o 12:04 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 22/08/2017 o 12:02 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wara 402 R-IVa-0,2605

R-IVb-0,2252

R-V-0,0609

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 124,33

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 11 września 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 18 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 18/08/2017 o 05:24 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 18/08/2017 o 05:24 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 684

 

R-IVa-0,0581
R-IVb-0,1480
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 47,14
Izdebki 1783

 

R-IIIb-0,08
R-IVa-0,05
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 51,76
Izdebki 2159

 

R-IVa-0,31 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 87,25
Izdebki 7752/2

 

R-IVb-0,62
Ps-V-0,05
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 131,73
Izdebki 7483

 

R-IVa-0,25
Ps-IV-0,22
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 112,09
Izdebki 21/2 R-IVa-0,12
R-IVb-0,27
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 89,94
Izdebki 295

 

R-IVa-0,17 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 47,85
Izdebki 21/1

 

R-IVa-0,29
R-IVb-0,36
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 156,51
Izdebki 2198

 

R-IVa-0,44 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 123,84
Wesoła 620/1 R-IVb-0,09 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 18,72
Wesoła 620/2 R-IVb-0,12 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 24,96
Wesoła 10939 Ps-IV-0,07 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 13,27
Wesoła 6708 Ps-IV-0,10 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 18,96
Wesoła 5168 R-IVb-0,20 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 41,60
Wesoła 5155 R-IVa-0,12 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 33,77
Wesoła 5331 Ps-V-0,02 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 1,10
Wesoła 6775 R-IVa-0,21 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 59,10
Wesoła 2228 R-IVa-0,20 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 56,29
Wesoła 2019/2 R-IVb-0,43 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 89,45
Wesoła 3959 R-IVb-0,25

Ps-IV-0,12

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 74,77
Wesoła 7069 R-IVb-0,14

R-V-0,08

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 34,50
Wesoła 7423 R-IVb-0,25 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 52,01
Wesoła 8762 R-IVb-0,21 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 43,68
Wesoła 5484 R-IIIa-0,03 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 13,03
Wesoła 9317 R-IVa-0,23 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 64,73
Wesoła 10477/1 R-IIIa-0,14

R-IVa-0,14

Ps-IV-0,07

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 113,49
Wesoła 10254 R-IIIa-0,24

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 104,26
Wesoła 6276 Ps-IV-0,09

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 17,07
Wesoła 10118 R-IVb-0,51

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 106,10
Wara 1911 R-IIIa-0,0497

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 21,59

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 28 sierpnia 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 7 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

 

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że w Urzędzie Gminy Nozdrzec w dniu 3 lipca 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, położonych w Nozdrzcu, dla których Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1B/00024871/4, w Planie Przestrzennego Zagospodarowania leżą w terenach rolniczych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka nr 53 o pow.0,1184 ha, cena nieruchomości wynosi 1.397,00 zł,

Działka nr 194 o pow.0,0597 ha, cena nieruchomości wynosi 773,00 zł,

Działka nr 479 o pow.0,1395 ha, cena nieruchomości wynosi 1.540,00 zł,

Działka nr 480 o pow.0,1326 ha, cena nieruchomości wynosi 1.473,00 zł,

Działka nr 487 o pow.0,3229 ha, cena nieruchomości wynosi 3.260,00 zł,

Działka nr 398 o pow.0,2256 ha, cena nieruchomości wynosi 2.366,00 zł,

Działka nr 468 o pow.0,2509 ha, cena nieruchomości wynosi 2.610,00 zł,

Działka nr 500 o pow.0,2601 ha, cena nieruchomości wynosi 3.815,00 zł.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości się na okres 21 dni tj. od dnia 3 lipca 2017 roku do dnia 14 sierpnia 2017 roku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 13-439-80-20 wew. 30

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 21 czerwca 2017 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat.

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 792

 

Ł-IV-0,0644 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 12,21

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec, pok. nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 13 lipca 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni-od 21 czerwca 2017 r. do 13 lipca 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 21/06/2017 o 07:35 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 21/06/2017 o 07:35 przez Agnieszka Baran

XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu informuje, że 22 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.


Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 29 marca 2017 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2016.

1) Wystąpienie Wójta w sprawie:

 1. a) sprawozdania finansowego,
 2. b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2016 rok,
 3. c) informacji o stanie mienia Gminy Nozdrzec.

2) Opinia RIO w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2016.

3) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady o wykonaniu budżetu Gminy za 2016 r.

4) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla wójtowi gminy.

5) Opinia Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.

6) Dyskusja.

7) Podjęcie uchwał:

 1. a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania,
 2. b) w sprawie absolutorium.

 

 1. Podjęcie uchwał i wniosków.
 2. Zakończenie.

Projekty uchwał do wglądu w biurze rady (pokój nr 18, II piętro)

Rejestr Zmian:

 • 12/06/2017 o 09:10 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 12/06/2017 o 09:10 przez Agnieszka Baran