» Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 951 R-IVb-0,74

R-V-0,03

N-0,10

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 173,94
Wesoła 3904 R-IVa-0,25

Ps-V-0,07

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 82,78
Wesoła 7148 R-IVb-0,04

R-V-0,22

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 25,79
Wesoła 9317 R-IVa-0,23 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 72,19

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do

30 listopada 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 8 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 08/11/2017 o 07:55 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 08/11/2017 o 07:55 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016.2147 ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. i rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 2525 R-IVa-0,58

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 282,06
Izdebki 2514 R-IVb-0,22

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 51,04
Izdebki 3096 R-IVa-0,28

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 87,89
Izdebki 3719 R-IVa-0,29

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 91,03

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy w Nozdrzcu pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 20 listopada 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy przez okres 21 dni (od 30 października 2017 r. do 20 listopada 2017 r.).

Rejestr Zmian:

 • 30/10/2017 o 13:47 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 30/10/2017 o 13:47 przez Agnieszka Baran

Ustny przetarg nieograniczony z 25 października 2017 r.

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się  30 listopada 2017 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na następujące nieruchomości:

Działka niezabudowana nr 1282 o pow. 0,4540 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.916,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działka niezabudowana nr 1284 o pow. 0,3820 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 3.034,00 zł, wadium w kwocie 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działka niezabudowana nr 2995/3 o pow. 0,0295 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi: 2.187,00 zł,+23%podatek VAT wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działka zabudowana nr 650 o pow. 0,23 ha, 1/4 część, położona w Wesołej, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00021489/8, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi: 28.351,00 zł, wadium w kwocie 5.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 290,00 zł.

Działka niezabudowana nr 53 o pow. 0,1184 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 1.257,00 zł, wadium w kwocie 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.

Działka niezabudowana nr 194 o pow. 0,0597 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 696,00 zł, wadium w kwocie 120,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

Działka niezabudowana nr 479 o pow. 0,1395 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 1.386,00 zł, wadium w kwocie 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.

Działka niezabudowana nr 480 o pow. 0,1326 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 1.326,00 zł, wadium w kwocie 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.

Działka niezabudowana nr 487 o pow. 0,3229 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 2.934,00 zł, wadium w kwocie 500,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działka niezabudowana nr 398 o pow. 0,2256 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 2.130,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działka niezabudowana nr 468 o pow. 0,2509 ha, położona w Nozdrzcu,, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 2.349,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działka niezabudowana nr 500 o pow. 0,2601 ha, położona Nozdrzcu,, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 3.434,00 zł, wadium w kwocie 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w terminie do 27 listopada 2017 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O/ Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..” lub w kasie tut. urzędu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,

-osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

-nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, od 25.10.2017. do 30.11.2017 r.

Rejestr Zmian:

XIX sesja zwyczajna

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu informuje, że 26 października 2017 r. o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 września 2017 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2018.
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Podjęcie uchwał i wniosków.
 8. Zakończenie.

Projekty uchwał do wglądu w biurze rady (pokój nr 18, II piętro)

Rejestr Zmian:

 • 23/10/2017 o 07:23 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 23/10/2017 o 07:21 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. 2016. 2147.ze zm.) Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonej do sprzedaży Uchwałą Rady Gminy w Nozdrzcu Nr XV/171/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
Nieruchomość położona w miejscowości Izdebki- teren przeznaczony do użytku rolnego oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 7752/2 o pow. 0,67 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1B/00035787/8
Cena nieruchomości wynosi: 6.684,00 zł
Termin składania wniosków przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. l pkt. l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Nieruchomość będzie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 16 października 2017 r. do 27 listopada 2017 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej także na stronie internetowej BIP. http://www.bip1.nozdrzec.pl/

Rejestr Zmian:

 • 13/10/2017 o 13:13 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 13/10/2017 o 13:10 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13 października 2017 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 487 Ps-V-0,3229

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 17,78
Nozdrzec 425 R-IVa-0,2037

R-IVb-0,0999

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 78,11
Nozdrzec 500 R-IVb-0,88

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 54,11

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 31 października 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni

od 13 października 2017 r do 31 października 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Ustny przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na następujące nieruchomości:

Działka niezabudowana nr 7650 o pow. 0,23 ha, położona w Wesołej, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00036070/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego.

Cena wywoławcza wynosi 6.110,00 zł+23% podatek VAT, wadium w kwocie 1.200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 70,00 zł.

Działka niezabudowana nr 7655 o pow. 0,36 ha, położona w Wesołej, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00036070/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego.

Cena wywoławcza wynosi 9.450,00 zł+23% podatek VAT, wadium w kwocie 1.800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł.

 

Działka niezabudowana nr 7 o pow. 0,0827 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach do użytku rolnego.

Cena wywoławcza wynosi: 984,00 zł, wadium w kwocie 180,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

Działka niezabudowana nr 420 o pow. 0,2575 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach do użytku rolnego.

Cena wywoławcza wynosi: 2.640,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działka niezabudowana nr 516 o pow. 0,0832 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego.

Cena wywoławcza wynosi: 3.230,00 zł + 23% podatek VAT, wadium w kwocie 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł.

Działka niezabudowana nr 425 o pow. 0,3036 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach do użytku rolnego.

Cena wywoławcza wynosi: 3.077,00 zł, wadium w kwocie 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działki niezabudowane nr 6355/3, 6588/3 o pow. 0,0634 ha, położone w miejscowości Izdebki, dla których w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00006376/2, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach istniejących i potencjalnych funkcji usługowych.

Cena wywoławcza wynosi: 14.350,00 zł + 23% podatek VAT, wadium w kwocie 2.800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 150,00 zł.

Działka niezabudowana nr 3864 o pow. 0,41 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00035788/5, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach do użytku rolnego.

Cena wywoławcza wynosi: 4.085,00 zł, wadium w kwocie 800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł.

 

Działka zabudowana nr 1935/6 o pow. 0,0181 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00035787/8, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży- teren zabudowany.

Cena wywoławcza wynosi: 23.044,00 zł, wadium w kwocie 4.600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 230,00 zł.

Działka niezabudowana nr 2218 o pow. 0,5993 ha, położona w miejscowości Hłudno, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00065910/9, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach do użytku rolnego.

Cena wywoławcza wynosi: 5.895,00 zł, wadium w kwocie 1.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 60,00 zł.

 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w terminie do 10 listopada 2017 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..” lub w kasie tut. urzędu.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego –aktualny (z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,

-osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

-nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, od 09.10.2017 r. do 15.11.2017 r.

Rejestr Zmian:

 • 09/10/2017 o 11:19 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 09/10/2017 o 11:19 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat.

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 1370 R-IVa-0,0679

R-IVb-0,1878

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 58,18
Izdebki 6829 R-IVb-0,06

R-V-0,23

R-VI-0,06

Ł-V-0,07

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 31,81
Izdebki 6838 R-IVb-0,42

Ł-IV-0,21

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 127,20
Izdebki 7752/2 R-IVb-0,62

Ps-V-0,05

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 131,73
Izdebki 21/1 R-IVa-0,29

R-IVb-0,36

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 156,51
Izdebki 1436 R-IVb-0,25

R-V-0,09

R-VI-0,06

Ps-VI-0,08

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 58,06
Izdebki 1696/3 R-IVa-0,01

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 2,81

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

26 października 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni

od 4 października 2017 r do 26 października 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 04/10/2017 o 08:30 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 04/10/2017 o 08:30 przez Agnieszka Baran

XVIII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że w dniu 28 września 2017 r. o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

Przyjęcie protokołu sesji z dnia 20 czerwca 2017 r.

Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.

Informacja wójta dot. bieżącej działalności.

Przyjęcie informacji wójta gminy o realizacji budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2017 r.

Podjęcie uchwał i wniosków.

Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

Stanisław Potoczny

 

 

Projekty uchwał  do pobrania:

Projekty uchwał na XVIII sesję

Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

oraz do wglądu w biurze rady – p. nr 18, II piętro

Rejestr Zmian:

 • 25/09/2017 o 08:24 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 25/09/2017 o 08:24 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13 września 2017 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 364/3 R-IIIb-0,1126

R-IVa-0,1875

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 39,27
Siedliska 420 Ps-VI-0,1088

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 0
Siedliska 1041 R-IIIb-0,1566

R-IVa-0,0926

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 80,67
Siedliska 357 Ł-V-0,08

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 4,40
Wesoła 771 R-IVa-0,26

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 73,18

 

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 5 października 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku
Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni-od 13 września 2017 r do 5 października 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 13/09/2017 o 12:40 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 13/09/2017 o 12:40 przez Agnieszka Baran