» Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 5435 R-V-0,22 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 16,21
Wesoła 5957 R-V-0,09 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 6,63
Wesoła 6698/1 R-VI-0,12 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 0,00
Wesoła 10476/3 Ps-IV-0,11 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 22,85
Wesoła 7860/1 Ps-IV-0,13 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 27,00

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 6 lutego 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 15.01.2019 r. do 06.02. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 14/01/2019 o 13:37 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 14/01/2019 o 13:37 przez Agnieszka Baran

Pierwszy i drugi ustny przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się

w 13 lutego 2019 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości-będących własnością Gminy Nozdrzec.

Działka nr 5618/6 o pow. 0,1817 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.w Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leży w terenach istniejących i potencjalnych funkcji usługowych, położona w Wesołej. Cena wywoławcza 41.859,00 zł, wadium w kwocie 8.000,00 zł., minimalne postąpienie wynosi 420,00 zł.

Działka nr 1282 o pow. 0,4540 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00027335/6.w Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leży w terenach rolniczych, położona w Nozdrzcu. Cena wywoławcza 3.871,00 zł, wadium w kwocie 600,00 zł., minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł.

 

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się

w 13 lutego 2019 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości-będących własnością Gminy Nozdrzec.

Działki nr 6355/3, 6588/3 o pow. 0,0664 ha, położone w Izdebkach, dla których w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00006376/2. W Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leżą w terenach istniejących i potencjalnych funkcji usługowych. Cena wywoławcza 10.945,00 zł, (w tym 2.047,00 zł podatek VAT), wadium w kwocie 2.000,00 zł., minimalne postąpienie wynosi 110,00 zł.

Wadium należy uiścić do 8 lutego 2019 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O. Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr..”

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

– osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego –aktualny (z ostatnich 6 miesięcy),

– pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

– osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,

-osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

– nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl , i w sposób zwyczajowo przyjęty, od 11.01.2019 r. do 13.02.2019 r.

Rejestr Zmian:

V zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu zawiadamia, że 14 stycznia 2019 roku o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się V, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z 28 grudnia 2018 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności1) Uchwalenie budżetu gminy na rok 2019.
  • przedstawienie projektu budżetu przez wójta gminy,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
  • opinia i wnioski komisji budżetu i spraw gospodarczych,
  • stanowisko wójta gminy dotyczące wniosków komisji,
  • autopoprawki wójta gminy do projektu budżetu
  • dyskusja,
  • głosowanie autopoprawek wójta,
  • głosowanie uchwały.

  2) Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.

  • przedstawienie projektu uchwały,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • opinia komisji budżetu i spraw gospodarczych,
  • dyskusja,
  • głosowanie uchwały.

  3) Podjęcie uchwał w sprawie;

  • uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2019
  • zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019
  • powołania doraźnej Komisji Statutowej
  • delegowania przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
  • wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr X/92/07 z 27 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

   

 5. Podjęcie wniosków.
 6. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 18 oraz do pobrania (pdf).

Rejestr Zmian:

 • 09/01/2019 o 11:45 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 09/01/2019 o 11:45 przez Agnieszka Baran

Uchwały podjęte na IV sesji zwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec

Rejestr Zmian:

Uchwały podjęte na III sesji zwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec

Rejestr Zmian:

 • 09/01/2019 o 08:53 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 09/01/2019 o 08:53 przez Agnieszka Baran

Protokół z II sesji zwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec

PROTOKÓŁ NR II/2018
POSIEDZENIA RADY GMINY NOZDRZEC
Z DNIA 28 LISTOPADA 2018 ROKU

Rada Gminy w Nozdrzcu liczy 15 Radnych.

Obecnych na sesji, wg załączonej listy obecności, było 15 Radnych.

Obrady prowadził Adrian Skubisz – Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

Sesja trwała od godziny 9.00 do godziny 13.20

W sesji uczestniczyli;

Stanisław Żelaznowski – wójt gminy Nozdrzec

Agnieszka Baran – sekretarz gminy

Stanisław Gierula – skarbnik gminy

Po otwarciu sesji, w imieniu własnym i radnych przewodniczący powitał członków rady powiatu Mieczysława Barcia i Zdzisława Gładysza. Pogratulował im wyboru oraz i wyraził nadzieję na dobrą współpracę dla dobra gminy. Powitał też sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz wójta, sekretarz i skarbnika gminy.

Na podstawie podpisanej listy obecności przewodniczący stwierdził, iż rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Wójt Stanisław Żelaznowski złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W głosowaniu wniosek został przyjęty.

Przewodniczący poddał głosowaniu projekt porządku obrad, w brzmieniu:

 1. Przyjęcie protokołu sesji z 19 listopada br.
 2. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 3. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018,
 • ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na rok 2019,
 • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nozdrzcu,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wesołej,
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Warze,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Izdebki,
 • ustalenia dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
  w Nozdrzcu,
 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

Radni nie zgłosili wniosków w tej sprawie. W głosowaniu, porządek II sesji został jednomyślnie zatwierdzony w brzmieniu zaproponowanym przez przewodniczącego.

Następnie Bogusława Wójcik odczytała protokół I sesji z dnia 19 listopada br. Radni nie zgłosili wniosków.

Protokół został przyjęty jednomyślnie.

Wójt Gminy Stanisław Żelaznowski przedstawił:

Informację o realizacji uchwał ostatniej sesji,

Informację dotyczącą bieżącej działalności.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych informacji.

Podjęcie uchwał.

 1. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy.

Skarbnik Gminy – Stanisław Gierula, omówił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018. Wprowadził również dodatkowe zmiany (wynikłe z bieżącej działalności gminy, od czasu opracowania przesłanego radnym projektu uchwały).

Radni nie zgłosili wniosków w sprawie projektu uchwały

Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 została przyjęta głosami: za -15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Karta imiennego głosowania w załączeniu.

 1. Projekt w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy.

W związku z objęciem stanowiska wójta gminy Nozdrzec przez pana Stanisława Żelaznowskiego, rada winna ustalić wynagrodzenie. Obliguje do tego ustawa o samorządzie gminnym oraz rozporządzenie rady ministrów w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

 1. Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Adrian Skubisz.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Krzysztof Kurdziel przedstawił wniosek wypracowany przez komisje; ustalenia kwoty wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4 200,00 zł. Wniosek został przyjęty.

Przegłosowano: za -14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1.

Radni nie zgłosili innych wniosków w sprawie projektu uchwały.

Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Nozdrzec została przyjęta głosami: za -15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Karta imiennego głosowania w załączeniu

 1. Projekt w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na rok 2019.

Skarbnik Gminy – Stanisław Gierula, omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na rok 2019,

Radny Stanisław Szpiech wystąpił z wnioskiem o obniżenie stawki dla autobusów w pkt:

 1. a) z kwoty 1968,37 do 1000,00 oraz w pkt. b) z kwoty 2488,56 do kwoty 1500,00.

Głosowanie wniosku: Za -5, przeciw – 7, wstrzymujących się – 2.

Stanisław Potoczny wystąpił z wnioskiem o pozostawienie wszystkich stawek bez zmian tzn. takie jak w 2018 r.

Głosowanie wniosku: Za -11, przeciw – 3, wstrzymujących się – 1.

Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na rok 2019 została przyjęta głosami: za -14, przeciw – 0, wstrzymujących
się – 1.
Karta imiennego głosowania w załączeniu

 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – omówił skarbnik gminy Stanisław Gierula.

Z uwagi na drastyczny wzrost stawki opłat, będący dużym obciążeniem dla mieszkańców, Stanisław Szpiech wystąpił z wnioskiem o unieważnienie przetargu i rozpisanie nowego.

Zbigniew Szpiech zwrócił uwagę aby firma wywiązywała się z umowy by zabierali zalegające śmieci.

Sekretarz poinformowała, że urząd każdorazowo interweniuje w tej sprawie. W przyszłości egzekwowane będą kary umowne za nieterminowość.

Krzysztof Kurdziel zaproponował porozumienie gmin i utworzenie zakładu gospodarki komunalnej odpadami na terenie gminy Nozdrzec.

Dyrektor ZGK wyjaśnił, że gminne zakłady komunalne zostały wykluczone z udziału w gospodarce śmieciowej.

Marian Zabój wystąpił z wnioskiem o ustalenie stawek na pół roku.

Grażyna Gładysz poparła wniosek Mariana Zaboja.

Zasady ogłaszania przetargów i związanych z tym terminów wyjaśnił pracownik Andrzej Kłak.

Stanisław Szpiech złożył wniosek o  przyjęcie zaproponowanych stawek przy jednoczesnym rozpisaniu kolejnego przetargu, co pozwoli na zabezpieczenie środków w budżecie.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem (za – 3, wstrzymujących – 2, przeciw – 9)

Z kolejnym wnioskiem wystąpił Zbigniew Szpiech o nieustalanie stawki i rozpisanie nowego przetargu. Wniosek przyjęto: za – 12 , wstrzymujących – 1, przeciw – 2

Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość odrzucona: za – 0, wstrzymujących – 0, przeciw – 15. Karta imiennego głosowania w załączeniu.

 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
  w Nozdrzcu przedstawiła sekretarz gminy Agnieszka Baran.

W trakcie oczekiwania na pracownika urzędu odpowiedzialnego merytorycznie w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących tego projektu. Przewodniczący rady poinformował
i zarazem przeprosił radnych, że musi opuścić salę narad i przekazał prowadzenie sesji wiceprzewodniczącemu Stanisławowi Potocznemu.

Krzysztof Kurdziel podziękował przewodniczącemu za poświęcenie swojego czasu
i zainteresowanie problemem drogi Sołectwa Ujazdy, Ryta Górka w miejscowości Ryta Górka.

W związku z tym, że radni nie zgłosili wniosków przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr II/14/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nozdrzcu. Została przyjęta głosami: za – 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.

 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
  w Wesołej omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran.

Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr II/15/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wesołej. Została przyjęta głosami: za – 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.

 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej
  w Warze omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran.

Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr II/16/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Warze. Została przyjęta głosami: za – 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.

 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
  w miejscowości Nozdrzec omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran.

Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr II/17/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
w miejscowości Nozdrzec. Została przyjęta głosami: za – 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.

 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
  w miejscowości Nozdrzec omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran.

Zbigniew Szpiech poinformował, by być ostrożnym przy przyjmowaniu takich działek ponieważ trudno znaleźć nabywcę.

Stanisław Szpiech stwierdził, że działki takie stanowią pewną wartość i w niektórych przypadkach należy je przyjmować.

Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr II/19/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
w miejscowości Nozdrzec. Została przyjęta głosami: za – 7, wstrzymujących – 4,
przeciw–3.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.

 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
  w miejscowości Nozdrzec omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran.

Radny Zabój wystąpił z wnioskiem, by na przyszłość jeżeli ktoś chce przekazać darowiznę na rzecz gminy w częściach niewydzielonych, dokonać podziału geodezyjnego na koszt zbywającego.

Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr II/19/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
w miejscowości Nozdrzec. Została odrzucona głosami: za – 0, wstrzymujących – 5,
przeciw – 9.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.

Po 10 minutowej przerwie przystąpiono do kolejnego projektu uchwały.

 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
  w miejscowości Nozdrzec omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran. Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Małgorzata Szewczyk pracownik urzędu.

Zygmunt Wawczak stwierdził, że właścicielka chce obciążyć gminę kosztami.

Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr II/20/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
w miejscowości Nozdrzec. Została odrzucona głosami: za – 0, wstrzymujących – 2,
przeciw – 12.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.

 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
  w miejscowości Wesoła omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran. Wyjaśnień udzieliła Małgorzata Szewczyk pracownik urzędu.

Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr II/21/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
w miejscowości Wesoła. Została przyjęta głosami: za – 11, wstrzymujących – 3,
przeciw – 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.

 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
  w miejscowości Izdebki omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran.

Zbigniew Szpiech stwierdził, że przyjęcie tej darowizny jest zasadne.

Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr II/22/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
w miejscowości Izdebki. Została przyjęta głosami: za – 14, wstrzymujących – 0,
przeciw -0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.

 1. Projekt w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za dostawę wody
  i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu przedstawił skarbnik gminy Stanisław Gierula. Szczegółowych wyjaśnień udzielił dyrektor ZGK Jan Bobola.

Krzysztof Kurdziel wystąpił z wnioskiem o pozostawienie opłat na poziomie 2018 roku.

Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr II/23/2018 w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za dostawę wody
i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji  przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu. Została przyjęta głosami: za – 11, wstrzymujących – 3,
przeciw – 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.

Kolejnym punktem było podjęcie wniosków.

Grażyna Gładysz wystąpiła z wnioskiem o utworzenie przed urzędem gminy miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych oraz o „odsłonięcie” lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Stanisław Szpiech poruszył problem komunikacji Wesoła – Rzeszów. PKS od grudnia zawiesza wszystkie kursy na tej trasie. Będzie to dużym utrudnieniem dla mieszkańców. Prosi też
o sukcesywne odśnieżanie dróg dojazdowych do domów.

Krzysztof Kurdziel wnioskuje o rozważenie możliwości przekazania drogi Harendarskiej
w użyteczność powiatu.

Marian Zabój wnioskuje o ocenę radcy prawnego w sprawie łączenia funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej z funkcją sołtysa.

Krzysztof Zawadzki pyta o kursowanie promu, proponuje przekazać go w zarząd powiatu. Wnioskuje również o dokonanie przeglądu dróg po tym kątem.

Zbigniew Szpiech wnioskuje o wycięcie gałęzi przy drogach

Grażyna Gładysz zapytała o zasady kategoryzacji dróg na terenie gminy.

Wójt Stanisław Żelaznowski ustosunkował się do zgłoszonych wniosków.

Temat dróg gminnych wyjaśnił skarbnik Stanisław Gierula.

Stanisław Szpiech wnioskował, aby dwa razy w miesiącu były oczyszczane przystanki. Odpowiedział również na wniosek Mariana Zaboja, który dotyczył Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; ustawa o samorządzie gminnym nie zabrania łączenia tych funkcji, Powołał się na opracowanie wydawnictwa samorządowego „Wspólnota”.

Wiceprzewodniczący przypomniał radnym o terminie składania oświadczeń majątkowych do 19 grudnia br.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i braku chętnych do zabrania głosu wiceprzewodniczący rady zakończył obrady II, sesji zwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Bogusława Wójcik

 

Rejestr Zmian:

IV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

zawiadamia, że w 28 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się IV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z 12 grudnia br.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie zadań własnych gminy tj. usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu,
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nozdrzec za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu,
 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 18 oraz do pobrania.

Rejestr Zmian:

III sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu zawiadamia, że 12 grudnia 2018 roku o godzinie 13.15 w sali narad urzędu gminy odbędzie się III, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z 28 listopada br.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – otwarcie ofert z drugiego przetargu nastąpi 7 grudnia br.
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2019
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy
  w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
 • przyjęcia gminnego programu osłonowego pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania – posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.
 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 18 oraz  do pobrania (archiwum ZIP)

Rejestr Zmian:

 • 10/12/2018 o 14:23 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 10/12/2018 o 14:23 przez Agnieszka Baran

II sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Rejestr Zmian:

 • 07/12/2018 o 09:34 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 07/12/2018 o 08:45 przez Agnieszka Baran

I sesja Rady Gminy Nozdrzec z dnia 19 listopada 2018 r.

Rejestr Zmian: