» Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 16 maja 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016. 2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 5160 R-IVb-0,23
Ps-VI-0,02

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 50,77
Wesoła 5159 R-IVb-0,37

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 81,68
Wesoła 5168 R-IVb-0,20

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 44,15
Wesoła 5187 R-IVa-0,39

R-IVb-0,40

R-V-0,07

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 209,77

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 6 czerwca 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni, od 16 maja 2018 r. do 6 czerwca 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 16/05/2018 o 13:08 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 16/05/2018 o 13:08 przez Agnieszka Baran

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż następujących nieruchomości:

czwarty ustny przetarg nieograniczony

 1. nr 7 o pow. 0,0827 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach użytku rolnego, cena wywoławcza wynosi 720,00 zł, wadium w kwocie 140,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.
 2. nr 7655 o pow. 0,36 ha, położona w Wesołej, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00036070/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi 8.475,00 zł brutto , wadium w kwocie 1.600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 90,00 zł.
 3. nr 7650 o pow. 0,23 ha, położona w Wesołej, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00036070/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi 5.478,00 zł brutto , wadium w kwocie 1.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 60,00 zł.

piąty ustny przetarg nieograniczony

 

 1. nr 1284 o pow. 0,3820 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.213,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
 2. nr 398 o pow. 0,2256 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 1.554,00 zł, wadium w kwocie 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.
 3. nr 500 o pow. 0,2601 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.504,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
 4. nr 194 o pow. 0,0597 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 508,00 zł, wadium w kwocie 100,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.
 5. nr 487 o pow. 0,3229 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.140,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

 

szósty ustny przetarg nieograniczony

 

 1. nr 2995/3 o pow. 0,0295 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi 2.180,00 zł brutto, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w terminie do 15 czerwca 2018 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..” lub w kasie tut. urzędu.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego –aktualny (z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U z 2012 r. poz. 803 ze .zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020, wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, od 16.05.2018 r. do 19.06.2018 r.

Rejestr Zmian:

 • 16/05/2018 o 07:35 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 16/05/2018 o 07:34 przez Agnieszka Baran

Ogłoszenie o rokowaniach z 16 maja 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza I rokowania po trzecim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Nozdrzec, położonych w Izdebkach, obejmujących działki oznaczone nr 6355/3, nr 6588/3 o pow. 0,0634 ha, zapisane w księdze wieczystej KS1B/00006376/2 Sądu Rejonowego w Brzozowie.

Cena nieruchomości wynosi 8.897,00 zł, w tym 23% podatek VAT -1.664,00 zł.

Przetargi na sprzedaż tej nieruchomości: pierwszy zorganizowany 15 listopada 2017 r., drugi zorganizowany 24 stycznia 2018 r. trzeci zorganizowany 10 kwietnia 2018 zakończyły się wynikami negatywnymi.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018 r. złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na sprzedaż działek nr 6355/3, nr 6588/3 w Izdebkach”. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
 2. datę sporządzenia zgłoszenia
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
 4. proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza)
  5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Rokowania odbędą się 19 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy Nozdrzec

Zaliczkę z tytułu zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań ustalonego jako nabywca nieruchomości od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, w wysokości.1.600,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 15 czerwca 2018 r. na konto: Urząd Gminy Nozdrzec Nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009,  BS Dynów Oddział Nozdrzec.

Zaliczka wpłacona przez osobę, która rokowania wygra zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań, na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Uczestnik rokowań, ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.

Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

Wójt zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:

 1. Oryginał dowodu wpłaty zaliczki.
 2. Dokument tożsamości.
 3. Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 4. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika rokowań.
 5. Pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości, w przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie uczestniczyć w rokowaniach na nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz stanem technicznym obiektu.
 7. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowań.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej „przetargi na nieruchomości” oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na II piętrze Urzędu Gminy Nozdrzec. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 23, lub pod nr tel. (13) 43 98 020 wew. 30

Rejestr Zmian:

 • 16/05/2018 o 07:24 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 16/05/2018 o 07:13 przez Agnieszka Baran

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego z 10 maja 2018 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2018. 121. ze zm.), Wójt Gminy Nozdrzec niniejszym informuje, iż unieważnia przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 10 kwietnia 2018 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nozdrzec o numerze ewidencyjnym 1282 o pow.0,4540 ha, ponieważ przetarg stał się nieskuteczny.

Rejestr Zmian:

 • 10/05/2018 o 08:16 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 10/05/2018 o 08:16 przez Agnieszka Baran

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 r., poz. 902) informuję, że wpłynęła tylko jedna aplikacja. W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko  referenta w Referacie finansowym została wybrana Pani Renata Mordias zam. Wara.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze wskazała wyżej wymienioną kandydatkę, która spełniła wymagania formalne do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów.

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 20 kwietnia 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 2991 R-IIIb-0,2166

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 80,16
Izdebki 3979 R-IVa-0,17

R-IVb-0,01

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 52,97

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 14 maja 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 20 kwietnia 2018 r. do 14 maja 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 20/04/2018 o 10:38 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 20/04/2018 o 10:38 przez Agnieszka Baran

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie właściwości terytorialnej, siedzibie oraz czasie pracy

Komisarz Wyborczy w Krośnie I

 Kamil Konrad Janiec

Radca Prawny

Terminy dyżurów –  środa, godz. 10.00 – 12.00

Komisarz Wyborczy pełni dyżury w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1 ( budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie, piętro IV, pok. 418 ).

tel. -13 4324400, tel../fax. 13 4323671

 

Właściwość terytorialna Komisarza Wyborczego w Krośnie I:

Powiat brzozowski: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec;

Powiat jasielski: Brzyska, Dębowiec, Jasło miasto, Jasło gmina, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec;

Powiat krośnieński: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka;

Miasto Krosno (na prawach powiatu).

Rejestr Zmian:

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

WÓJT GMINY NOZDRZEC

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

referenta w Referacie finansowym

 

I. Wymagania niezbędne:

spełnienie wymagań określonych w art.6  ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych, wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane ekonomiczne lub administracyjne co najmniej roczny staż pracy w administracji,

 

II. Wymagania dodatkowe:

biegła obsługa sprzętu komputerowego,

znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

komunikatywność, łatwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów, samodzielność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność, punktualność.

III. Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostki budżetowej tj. urzędu gminy w zakresie dochodów, a w szczególności:
 • prowadzenie obsługi i ewidencji kasowej (syntetycznej i analitycznej),
 • prowadzenie kont rozrachunkowych zgodnych z zakładowym planem kont,
 • sporządzania dzienników dochodów wg potrzeb,
 • prowadzenia dekretacji księgowej na dowodach księgowych,
 • sprawdzania dowodów pod względem formalno-rachunkowym,
 1. Prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetu gminy „Organ” w systemie informatycznym.
 2. Prowadzenie księgowości wyodrębnionego konta bankowego depozytów.
 3. Prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 4. Sporządzania i wystawianie faktur VAT na podstawie otrzymanych wykazów należności (opłaty, czynsze, sprzedaż mienia komunalnego).
 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do jednostki budżetowej tj. urząd gminy w zakresie dochodów a w szczególności:
 • prowadzenie rejestru, dekretacji i księgowanie dowodów księgowych związanych z rozliczeniem VAT,
 • sporządzanie JPK i deklaracji VAT,
 • sporządzanie zbiorczych JPK i deklaracji VAT po centralizacji, oraz przekazywanie ich do Ministerstwa Finansów,
 1. Rozliczanie należności z tytułu opłat, czynszów i sprzedaży mienia komunalnego.
 2. Dokonywanie rozliczeń i sporządzanie przelewów.
 3. Sporządzanie sprawozdań finansowych realizacji dochodów budżetowych jst. Oraz dochodów z zakresu administracji rządowej Rb-27S, Rb-27ZZ i Rb-N.
 4. Sporządzanie półrocznej i rocznej pisemnej informacji opisowej z dochodów jednostki budżetowej.
 5. Wykonywanie innych czynności zleconych przez wójta, sekretarza i skarbnika gminy.
 6. Pełnienie zastępstwa na stanowisku ds. księgowości budżetowej – wydatki.

IV. Warunki pracy:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • budynek Urzędu Gminy jest niedostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim,

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie) potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy: kserokopia świadectw pracy potwierdzającej przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • w przypadku pracy aktualnie wykonywanej należy przedłożyć zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t. j.) do realizacji procesu naboru na stanowisko,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

VII.  Miejsce i termin składania oferty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie finansowym”, należy składać osobiście

w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, w pokoju nr 8 lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Nozdrzec

36-245 Nozdrzec 224

w nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie lub będą niekompletne, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 4398020 wew. 34 .

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nozdrzec.

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję:

 • administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Wójt Gminy Nozdrzec z siedzibą 36-245 Nozdrzec 224,
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia,
 • obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.108), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902).

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia kandydata

 

 

 

 

Wójt Gminy Nozdrzec

 mgr Antoni Gromala

Rejestr Zmian:

 • 11/04/2018 o 10:20 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 11/04/2018 o 10:20 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016. 2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 2129 R-IVa-0,30

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 89,60
Wesoła 2177 Ps-V-0,08

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 7,67
Wesoła 2178/2 Ps-VI-0,02

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 0
Wesoła 2173 R-IVb-0,02

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 4,41

 

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 7 maja 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 10 kwietnia 2018 r. do 7 maja 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 10/04/2018 o 13:14 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 10/04/2018 o 13:13 przez Agnieszka Baran

XXII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXII 267 2018 w sprawie uchwalenia ramowego  planu pracy rady na rok 2018

Uchwała Nr XXII 268 2018w sprawie podziału gminy Nozdrzec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXII 269 2018 w sprawie podziału gminy Nozdrzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXII 270 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018

Uchwała Nr XXII 271 2018 w sprawie ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Nozdrzec oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Uchwała Nr XXII 272 2018 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały własnej Nr XVIII/179/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nozdrzec, w części obejmującej § 25 i § 27 pkt 1

Uchwała Nr XXII 273 2018 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXI/265/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nozdrzec 12” w sprawie planu zagospodarowania – Nozdrzec 12

Uchwała Nr XXII 274 2018 w sprawie przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nozdrzec 12”

Uchwała Nr XXII 275 2018 w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nozdrzec w 2018 roku

Uchwała Nr XXII 276 2018 w sprawie przyjęcia darowizny położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała Nr XXII 277 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała Nr XXII 278 2018  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła 

Uchwała Nr XXII 279 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała Nr XXII 280 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

Uchwała Nr XXII 281 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec 

Uchwała Nr XXII 282 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec  

Uchwała Nr XXII 283 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała Nr XXII 284 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała Nr XXII 285 2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres 10 lat

Uchwała Nr XXII 286 2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Nozdrzec

Uchwała Nr XXII 287 2018  w sprawie przystąpienia Gminy Nozdrzec do Związku Powiatowo – Gminnego „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

Uchwała Nr XXII 288 2018 w sprawie przyjęcia przez Gminę Nozdrzec Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa

Uchwała Nr XXII 289 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła

Rejestr Zmian: