» Agnieszka Baran

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 24 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Nozdrzec obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Krośnie I informuje, co następuje:

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26.09.2018 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ustalenia wyników głosowania w obwodzie

 • – Nr 7, w liczbie 1,
 • – Nr 11, w liczbie 1,

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec.

W dniu 27.09.2018 r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

przeprowadzenia głosowania w obwodzie

 • – Nr 1
 • – Nr 2
 • – Nr 8
 • – Nr 9
 • – Nr 10

ustalenia wyników głosowania w obwodzie

– Nr 9

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Krośnie I

Kamil Konrad Janiec

Rejestr Zmian:

Komunikat Komisarza Wyborczego I o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Rejestr Zmian:

 • 20/09/2018 o 09:16 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 20/09/2018 o 09:16 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 17 września 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 2155 R-IIIb-0,1196

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 45,68

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 8 października 2018 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 17 września 2018 r. do 8 października 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W NOZDRZCU

 1. Agnieszka Sawczak – Przewodnicząca Komisji
 2. Agnieszka Baran – Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Piotr Dyrda  – Członek Komisji
 4. Barbara Hławko  – Członek Komisji
 5. Katarzyna Karolina Kucab  – Członek Komisji
 6. Ewa Krupińska  – Członek Komisji
 7. Ilona Helena Niemiec – Członek Komisji
 8. Michalina Katarzyna Obłój – Członek Komisji
 9. Ewelina Smaroń  – Członek Komisji

 

Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżur

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

oraz:

15 września 2018 r. w godzinach od 8.00 do 12.00

17 września 2018 r. od godziny 8.00 do 24.00

26 września 2018 r. od godziny 8.00 do 24.00

 

Zgłoszenia list kandydatów na radnych przyjmowane będą do 17 września 2018 r do godziny 24.00

Listy kandydatów na wójta przyjmowane będą do 26 września do godziny 24.00

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:

Urząd Gminy w Nozdrzcu

pokój nr 28 II piętro, tel. 13 43 98 020 w. 53

Rejestr Zmian:

 • 13/09/2018 o 13:25 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 12/09/2018 o 10:20 przez Agnieszka Baran

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzien 21 października 2018 r.

Rejestr Zmian:

 • 11/09/2018 o 11:05 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 11/09/2018 o 09:37 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 10 września 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 7160 R-IVa-0,09

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 27,74
Wesoła 8580 R-IVa-0,17

R-IVb-0,04

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 61,51
Wesoła 8605 R-IVa-0,11

R-IVb-0,04

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 43,01

 

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Hłudno 1964 R-IIIb-0,3523

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 134,56
Hłudno 2432/1 R-IVb-0,2188

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 49,85
Hłudno 400 R-IVa-0,48

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 147,95

 

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 1 października 2018 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni

od 10 września 2018 r. do 1 października 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 10/09/2018 o 13:02 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 10/09/2018 o 13:02 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z 7 września 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, przeznaczonych do sprzedaży:

 1. Działka nr 1172/1 o pow. 0,0306 ha, teren rolniczy, w Nozdrzcu, KW NR KS1B/00035787/5. Cena nieruchomości wynosi: 752,00 zł.
 2. Działka nr 1217 o pow. 0,2657 ha, teren do zalesiania, w Warze, KW NR KS1B/00037772/4. Cena nieruchomości wynosi: 2.658,00 zł,
 3. Działki nr 6355/3,6588/3 o pow. 0,0664 ha, teren usługowy, w Izdebkach, KW NR KS1B/00006376/2. Cena nieruchomości wynosi 10.945,00 zł (w tym 2047,00 zł podatek VAT

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 07.09.2018 r. do dnia 22.10.2018 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP www.bip1.nozdrzec.pl

Rejestr Zmian:

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 515 w Nozdrzcu

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 10 października 2018 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż działki nr 515 o pow. 0,0511 ha, położonej w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00035787/5, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego cena wywoławcza wynosi 1.918,00 zł, (w tym 359,00 zł podatek VAT, wadium w kwocie 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w terminie do 5 października 2018 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr…” lub w kasie tut. urzędu.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

-nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl , i w sposób zwyczajowo przyjęty, od 07.09.2018 r do 10.10.2018 r.

Rejestr Zmian:

 • 07/09/2018 o 10:46 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 07/09/2018 o 10:45 przez Agnieszka Baran

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Finansowym

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1260) informuję, że wpłynęła tylko jedna aplikacja. W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko  referenta w Referacie finansowym została wybrana Pani Anna Kłak zam. Hłudno.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze   wskazała wyżej wymienioną kandydatkę, która spełniła wymagania formalne do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Rejestr Zmian:

 • 04/09/2018 o 10:17 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 04/09/2018 o 10:17 przez Agnieszka Baran