» Andrzej Kłak

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 8 lutego 2018 r.

IKŚR.6845.3.2018

 

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

 

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016. 2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat.

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 7013 R-IVa-0,18

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 53,76

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

2 marca 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni

od dnia 8 lutego 2018 r do dnia 2 marca 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr Zmian:

  • 08/02/2018 o 10:38 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 08/02/2018 o 10:38 przez Andrzej Kłak

Przetarg nieograniczony pn. ,,Remont (modernizacja) drogi dz. Nr ewid. 2043 i 2152 oraz utwardzenie placu w miejscowości Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia, że realizacja planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec, Hłudno Wara i Izdebki Rudawiec w gminie Nozdrzec” przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rejestr Zmian:

  • 05/01/2018 o 13:49 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 05/01/2018 o 13:48 przez Andrzej Kłak