» Andrzej Kłak

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa przepustu Wara leśnictwo Niewistka w ramach projektu pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” na działkach Nr 2945 i 2946 w miejscowości Wara.

Rejestr Zmian:

 • 17/08/2018 o 12:48 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
 • 17/08/2018 o 12:48 przez Andrzej Kłak

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na przedsięwzięcia pn. ,,Budowa przepustu Wara leśnictwo Izdebki w ramach projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” na działkach nr 785, 804, 811, 812, 879, 897, 898, 1093 w miejscowości Wara

Rejestr Zmian:

 • 17/08/2018 o 12:45 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
 • 17/08/2018 o 12:45 przez Andrzej Kłak

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 14 sierpnia 2018 r.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

 

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat.

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 2233 R-IVb-0,17

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 38,73

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

4 września 2018 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni

od dnia 14 sierpnia 2018 r do dnia 4 września 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 14/08/2018 o 10:29 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
 • 14/08/2018 o 10:29 przez Andrzej Kłak

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13 sierpnia 2018 r.

 

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

 

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat.

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Hłudno 2233 R-IVa-0,7134

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 219,90
Wesoła 5144 Ps-III-0,04

 

 

Nie objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 14,47
Wesoła 6310 R-IVb-0,10

 

Nie objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 22,78
Wesoła 6959 R-IVb-0,24

 

Nie objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 54,68
Wesoła 5193 R-IVa-0,12

 

Nie objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 36,98
Wesoła 819/1 R-IVa-0,30

 

Nie objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 92,47
Wesoła 1811 R-IVa-0,27

 

Nie objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 83,22

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

3 września 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni

od dnia 13 sierpnia 2018 r do dnia 3 września 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

 

 

 

 

Rejestr Zmian:

 • 13/08/2018 o 09:03 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
 • 13/08/2018 o 09:03 przez Andrzej Kłak

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na przedsięwzięcia pn. ,,Budowa przepustu Wara leśnictwo Izdebki w ramach projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” na działkach nr 2945, 2946 w miejscowości Wara

Rejestr Zmian:

 • 08/08/2018 o 07:42 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
 • 08/08/2018 o 07:42 przez Andrzej Kłak

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na przedsięwzięcia pn. ,,Budowa przepustu Wara leśnictwo Izdebki w ramach projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” na działkach nr 785, 804, 811, 812, 879, 897, 898, 1093 w miejscowości Wara

Rejestr Zmian:

 • 08/08/2018 o 07:38 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
 • 08/08/2018 o 07:38 przez Andrzej Kłak

Przetarg nieograniczony pn. ,,Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach”

Rejestr Zmian: