» Andrzej Kłak

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

IKŚR.6845.34.2017

 

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

 

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat.

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 6775 R-IVa-0,21

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 59,10
Wesoła 7423 R-IVb-0,25

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 52,01
Wesoła 9841 R-IVb-0,29

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 60,33

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia
27 września 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku
Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres
21 dni-od dnia 5 września 2017 r do dnia 27 września 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

 

 

 

 

 

 

Rejestr Zmian:

  • 05/09/2017 o 12:40 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 05/09/2017 o 12:40 przez Andrzej Kłak

Przetarg nieograniczony pn. ,,Remont (modernizacja) drogi dz. Nr ewid. 2043 i 2152 utwardzenie placu w miejscowości Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się
w dniu 2 sierpnia 2017 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3(sala narad) na następujące nieruchomości

Działka nr 666 o pow. 0,19 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00030008/9.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
cena wywoławcza wynosi: 2.119,00 zł
wadium w kwocie 400,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł

Działka nr 141 o pow. 0,26 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach do użytku rolnego
cena wywoławcza wynosi: 3.476,00 zł
wadium w kwocie 600,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł

Działka nr 2916 o pow. 0,30 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00058513/4.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
cena wywoławcza wynosi: 2.840,00 zł
wadium w kwocie 400,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł

Działka nr 2605 o pow. 0,06 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00062229/7.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach leśnych

cena wywoławcza wynosi: 660,00 zł
wadium w kwocie 100,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł

Działka nr 2606 o pow. 0,40 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach leśnych
cena wywoławcza wynosi: 3.760,00 zł
wadium w kwocie 600,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł

Działka nr 2591 o pow. 0,18 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
cena wywoławcza wynosi: 2.594,00 zł
wadium w kwocie 400,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł

Działka nr 2519 o pow. 0,10 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
cena wywoławcza wynosi: 1.590,00 zł
wadium w kwocie 300,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł

 

Działka nr 1960/2 o pow. 0,03 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
cena wywoławcza wynosi: 380,00 zł
wadium w kwocie 60,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł

Działka nr 1960/1 o pow. 0,99 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
cena wywoławcza wynosi: 8.840,00 zł
wadium w kwocie 1.600,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 90,00 zł

 

Działka nr 1822 o pow. 0,10 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
cena wywoławcza wynosi: 1.100,00 zł
wadium w kwocie 200,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł

 

Działka nr 2365/3 o pow. 0,2588 ha, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której
w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00035787/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach do użytku rolnego

cena wywoławcza wynosi: 3.797,00 zł
wadium w kwocie 600,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł

Działka nr 2365/2 o pow. 0,1845 ha, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której
w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00035787/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w teren zabudowany

cena wywoławcza wynosi: 4.865,00 zł
wadium w kwocie 800,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł

 

Działka nr 2218 o pow. 0,5993 ha, położona w miejscowości Hłudno -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00065910/9.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach do użytku rolnego

cena wywoławcza wynosi: 6.550,00 zł
wadium w kwocie 1.200,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 70,00 zł

 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu
w terminie do 28 lipca 2017 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O/ Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..” lub w kasie tut. urzędu.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.)  oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy.
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.
-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

-osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
-nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, od 28.06.2017r do 02.08.2017 r., na stronie internetowej http://www.nozdrzec.bip.gmina.pl/ oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Rejestr Zmian:

  • 29/06/2017 o 06:30 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 29/06/2017 o 06:30 przez Andrzej Kłak

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się
w dniu 4 lipca 2017 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3(sala narad) na następujące nieruchomości

Udział w wysokości ¼ części w działce nr 650 o pow. 0,23 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i innymi budynkami, położonej w miejscowości Wesoła -dla, której
w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00021489/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego osadnictwa wiejskiego

cena wywoławcza wynosi: 50.625,00 zł
wadium w kwocie 10.000,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 510,00 zł

Działka nr 2977/1 o pow. 0,1914 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00021489/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego osadnictwa wiejskiego

cena wywoławcza wynosi: 29.900,00 zł
wadium w kwocie 4.000,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 300,00 zł

Działka nr 1282 o pow. 0,4540 ha, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00021489/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych

cena wywoławcza wynosi: 3.600,00 zł
wadium w kwocie 600,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł

Działka nr 1284 o pow. 0,3820 ha, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00021489/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych

cena wywoławcza wynosi: 3.745,00 zł
wadium w kwocie 600,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł

Działka nr 2768 o pow. 0,3365 ha, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00021489/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych

cena wywoławcza wynosi: 3.300,00 zł
wadium w kwocie 600,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł

Działka nr 2922 o pow. 0,1995 ha, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00021489/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
i istniejących lasów

cena wywoławcza wynosi: 2.420,00 zł
wadium w kwocie 400,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł

Działka nr 2995/3 o pow. 0,0295 ha, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00021489/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren działki leży w terenach potencjalnego osadnictwa wiejskiego

cena wywoławcza wynosi: 2.700,00 zł +23% podatek VAT
wadium w kwocie 400,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł

 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu
w terminie do 29 czerwca 2017 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów o/ Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..” lub w kasie tut. urzędu.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.)  oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy.
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.
-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

-osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
-nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, od 30.05.2017r do 04.07.2017 r., na stronie internetowej http://www.nozdrzec.bip.gmina.pl/ oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Rejestr Zmian:

  • 30/05/2017 o 11:55 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 30/05/2017 o 11:55 przez Andrzej Kłak

Przetarg nieograniczony pn. ,,Przebudowa mini boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Warze”

Rejestr Zmian: