» Nabór na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

WÓJT GMINY NOZDRZEC

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. spełnienie wymagań określonych w art.6 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. wykształcenie średnie lub wyższe magisterskie,
 3. co najmniej roczny staż pracy w administracji,
 4. znajomość języków obcych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. biegła obsługa sprzętu komputerowego,
 2. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 5. komunikatywność, terminowość, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów, samodzielność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

 

3. Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:

 1. Realizacja zadań w zakresie obsługi sekretariatu, a w szczególności:
 2. zapewnienie obsługi administracyjnej Wójtowi Gminy i Sekretarzowi Gminy (w tym kancelaryjna i techniczna obsługa sekretariatu),
 3. obsługa spotkań i narad organizowanych przez Wójta,
 4. obsługa kancelaryjna Urzędu Gminy w zakresie przyjmowania i wysyłki korespondencji, w tym obsługa poczty elektronicznej,
 5. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych stanowisk,
 6. prowadzenie rejestru skarg, wniosków oraz innych pism wpływających do Urzędu,
 7. prowadzenie centralnego rejestru umów,
 8. obsługa centrali telefonicznej Urzędu,
 9. nadzór na przechowywaniem pieczęci urzędu,
 10. nadzór nad zaopatrzeniem Urzędu w wodę pitną oraz nad bieżącym wywozem nieczystości stałych,
 11. pełnienie zastępstwa na stanowisku ds. obsługi rady gminy.

 

4. Warunki pracy:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. budynek Urzędu Gminy jest niedostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej)
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie) potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 3. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy: kserokopia świadectw pracy potwierdzającej przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem, lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na w.w. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 7. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

7. Miejsce i termin składania oferty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie organizacyjnym i spraw obywatelskich, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, w pokoju nr 8 lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Nozdrzec

36-245 Nozdrzec 224

w nieprzekraczalnym terminie do 27.07.2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie lub będą niekompletne nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nozdrzec.

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip1.nozdrzec.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016 ) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 224,
 • Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail:katarzyna@nozdrzec.pl, tel.13 4398 020 wew.48,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji- na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy
 • posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Wójt Gminy Nozdrzec

 mgr Antoni Gromala

Kwestionariusz osobowy

 Wzory oświadczeń

Rejestr Zmian:

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w referacie finansowym

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie finansowym została wybrana Pani Gabriela Niemiec zam. Hłudno.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne oraz uzyskała pozytywną ocenę Komisji Rekrutacyjnej.

Rejestr Zmian:

 • 28/06/2018 o 05:33 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 28/06/2018 o 05:32 przez Agnieszka Baran

Informacja o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

 

Informujemy, że w wyniku ogłoszenia naboru na w stanowisko pracy wpłynęła  1 oferta, która spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Lp. Imię i nazwisko

 

Miejsce zamieszkania
1.  Gabriela Niemiec Hłudno

Rejestr Zmian:

 • 25/06/2018 o 11:01 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 25/06/2018 o 11:01 przez Agnieszka Baran

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie finansowym

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko  referenta w Referacie finansowym została wybrana Pani Katarzyna Fil zam. Izdebki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wiedzą niezbędną do wykonywania pracy na stanowisku. Ponadto postawa kandydatki zaprezentowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej świadczy o jej predyspozycjach do wykonywania obowiązków.

Rejestr Zmian:

 • 14/06/2018 o 13:25 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 14/06/2018 o 13:11 przez Agnieszka Baran

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Informujemy, że w wyniku ogłoszenia na w/w stanowisko pracy wpłynęło dwie oferty. Tylko jedna z ofert spełniła wymagania formalne określone

w ogłoszeniu.

 

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Katarzyna Fil Izdebki

 

Rejestr Zmian:

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie finansowym

WÓJT GMINY NOZDRZEC

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 r. poz. 902)

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko  urzędnicze w Referacie finansowym

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. spełnienie wymagań określonych w art.6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. staż pracy w administracji,

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. biegła obsługa sprzętu komputerowego,
 2. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ordynacja podatkowa, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 5. komunikatywność, łatwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów, samodzielność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

 

III. Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:

 1. Realizacja zadań w zakresie księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a w szczególności:
 • przyjmowanie i kontrola złożonych deklaracji pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz prowadzenie dokumentacji dla potrzeb wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie kartotek podatników w systemie informatycznym (zakładanie nowych kartotek, wprowadzanie zmian),
 • prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowań w zakresie ulg i umorzeń,
 • kontrola terminowości wpłat tj. regulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak wystawianie wezwań, upomnień, tytułów wykonawczych,
 • prowadzenie w księgach rachunkowych, przy pomocy oprogramowania komputerowego, prawidłowej ewidencji wpłat, zwrotów, zaliczeń nadpłat i poleceń księgowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie wykazów do naliczania inkasa sołtysów,
 • zamykanie okresów sprawozdawczych w księgach rachunkowych oraz wydruki gromadzenie w zbiorze zestawień obrotów i sald z zamkniętych okresów sprawozdawczych,
 • przygotowywanie projektów uchwał oraz innych niezbędnych aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
 • Przygotowywanie projektów uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych, oraz ustalenia inkasa, inkasentów i wysokości ich wynagradzania we współpracy ze skarbnikiem gminy.
 • Wykonywanie innych zadań  zleconych przez zwierzchnika lub wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

IV. Warunki pracy:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • budynek Urzędu Gminy jest niedostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole.

 

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny, i życiorys zawodowy (CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie) potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy: kserokopia świadectw pracy potwierdzającej przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem, lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy.
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

VII. Miejsce i termin składania oferty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie finansowym, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, w pokoju nr 8 lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Nozdrzec

36-245 Nozdrzec 224

w nieprzekraczalnym terminie do 22.06.2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie lub będą niekompletne nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nozdrzec.

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip1.nozdrzec.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016 ) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 224,
 • Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail:katarzyna@nozdrzec.pl, tel.13 4398 020 wew.48,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji- na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy,
 • posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Oświadczenia do pobrania

 

Wójt Gminy Nozdrzec

mgr Antoni Gromala

Rejestr Zmian:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w referacie finansowym

WÓJT GMINY NOZDRZEC

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w referacie finansowym

 Wymagania niezbędne:

a) spełnienie wymagań określonych w art.6 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe magisterskie,

c) staż pracy w administracji,

Wymagania dodatkowe:

a) biegła obsługa sprzętu komputerowego,

b) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ordynacja podatkowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o podatku rolnym, ustawa o podatku leśnym

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

e) komunikatywność, łatwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów, samodzielność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:

1. Realizacja zadań w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych:

1) przyjmowanie i kontrola informacji podatkowych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, oraz innych wynikających z przepisów prawa, osób fizycznych, oraz zbierania innych informacji, materiałów i danych mających znaczenie przy ich wymiarze, ze sołectwa Nozdrzec, Izdebki , Izdebki Rudawiec, Huta Poręby,

2) przyjmowanie i kontrola deklaracji podatkowych, podatku rolnego, leśnego od nieruchomości, oraz innych wynikających z przepisów prawa, osób prawnych, oraz zbierania innych informacji , materiałów i danych mających znaczenie przy ich wymiarze.

3) wystawianie decyzji podatkowych,

4) przyjmowanie podań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie zaniechania poboru, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty, umarzania zaległości i odsetek za zwłokę podatków i opłat lokalnych,

5)wprowadzanie zmian w kartotekach podatników na odstawie zawiadomień   geodezyjnych,

6) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

2. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych, o stanie majątkowym.

3. Udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących opłacania składek FUSR.

4. Prowadzenie kontroli podatkowej u podatników.

5. Udzielanie informacji podatnikom o danych zawartych w ewidencji gruntów.

6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej a w szczególności:

 • Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego w paliwie dla rolników, z sołectwa Nozdrzec, Izdebki, Izdebki Rudawiec, Huta Poręby.
 • Sporządzanie wniosków o dotację, na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego.

7. Przygotowywanie projektów uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych oraz ustalenia inkasa, inkasentów i wysokości ich wynagradzania we współpracy ze skarbnikiem gminy.

8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez wójta, sekretarza i skarbnika gminy.

Warunki pracy:

a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

b) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

c) budynek Urzędu Gminy jest niedostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole.

Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny, i życiorys zawodowy (CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej),

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie) potwierdzone za zgodność z oryginałem,

c) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy: kserokopia świadectw pracy potwierdzającej przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem, lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy.

d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z rozporządzeniem ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku (Dz. Urz. UE z 2016 r. poz. 922 t. j.) do realizacji procesu naboru na stanowisko,

i) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Miejsce i termin składania oferty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie finansowym, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, w pokoju nr 8 lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Nozdrzec

36-245 Nozdrzec 224

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie lub  będą niekompletne nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nozdrzec

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip1.nozdrzec.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.  informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 224,
 • Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl, tel. 13 4398 020 wew.48,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Wójt Gminy Nozdrzec

 mgr Antoni Gromala

Załącznik nr 1 – kwestionariusz osobowy

Oświadczenia

Rejestr Zmian:

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 r., poz. 902) informuję, że wpłynęła tylko jedna aplikacja. W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko  referenta w Referacie finansowym została wybrana Pani Renata Mordias zam. Wara.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze wskazała wyżej wymienioną kandydatkę, która spełniła wymagania formalne do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów.

Rejestr Zmian:

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

WÓJT GMINY NOZDRZEC

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

referenta w Referacie finansowym

 

I. Wymagania niezbędne:

spełnienie wymagań określonych w art.6  ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych, wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane ekonomiczne lub administracyjne co najmniej roczny staż pracy w administracji,

 

II. Wymagania dodatkowe:

biegła obsługa sprzętu komputerowego,

znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

komunikatywność, łatwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów, samodzielność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność, punktualność.

III. Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostki budżetowej tj. urzędu gminy w zakresie dochodów, a w szczególności:
 • prowadzenie obsługi i ewidencji kasowej (syntetycznej i analitycznej),
 • prowadzenie kont rozrachunkowych zgodnych z zakładowym planem kont,
 • sporządzania dzienników dochodów wg potrzeb,
 • prowadzenia dekretacji księgowej na dowodach księgowych,
 • sprawdzania dowodów pod względem formalno-rachunkowym,
 1. Prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetu gminy „Organ” w systemie informatycznym.
 2. Prowadzenie księgowości wyodrębnionego konta bankowego depozytów.
 3. Prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 4. Sporządzania i wystawianie faktur VAT na podstawie otrzymanych wykazów należności (opłaty, czynsze, sprzedaż mienia komunalnego).
 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do jednostki budżetowej tj. urząd gminy w zakresie dochodów a w szczególności:
 • prowadzenie rejestru, dekretacji i księgowanie dowodów księgowych związanych z rozliczeniem VAT,
 • sporządzanie JPK i deklaracji VAT,
 • sporządzanie zbiorczych JPK i deklaracji VAT po centralizacji, oraz przekazywanie ich do Ministerstwa Finansów,
 1. Rozliczanie należności z tytułu opłat, czynszów i sprzedaży mienia komunalnego.
 2. Dokonywanie rozliczeń i sporządzanie przelewów.
 3. Sporządzanie sprawozdań finansowych realizacji dochodów budżetowych jst. Oraz dochodów z zakresu administracji rządowej Rb-27S, Rb-27ZZ i Rb-N.
 4. Sporządzanie półrocznej i rocznej pisemnej informacji opisowej z dochodów jednostki budżetowej.
 5. Wykonywanie innych czynności zleconych przez wójta, sekretarza i skarbnika gminy.
 6. Pełnienie zastępstwa na stanowisku ds. księgowości budżetowej – wydatki.

IV. Warunki pracy:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • budynek Urzędu Gminy jest niedostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim,

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie) potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy: kserokopia świadectw pracy potwierdzającej przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • w przypadku pracy aktualnie wykonywanej należy przedłożyć zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t. j.) do realizacji procesu naboru na stanowisko,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

VII.  Miejsce i termin składania oferty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie finansowym”, należy składać osobiście

w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, w pokoju nr 8 lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Nozdrzec

36-245 Nozdrzec 224

w nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie lub będą niekompletne, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 4398020 wew. 34 .

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nozdrzec.

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję:

 • administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Wójt Gminy Nozdrzec z siedzibą 36-245 Nozdrzec 224,
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia,
 • obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.108), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902).

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia kandydata

 

 

 

 

Wójt Gminy Nozdrzec

 mgr Antoni Gromala

Rejestr Zmian:

 • 11/04/2018 o 10:20 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 11/04/2018 o 10:20 przez Agnieszka Baran