» Nabór na wolne stanowiska

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 r., poz. 902) informuję, że wpłynęła tylko jedna aplikacja. W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko  referenta w Referacie finansowym została wybrana Pani Renata Mordias zam. Wara.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze wskazała wyżej wymienioną kandydatkę, która spełniła wymagania formalne do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów.

Rejestr Zmian:

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

WÓJT GMINY NOZDRZEC

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

referenta w Referacie finansowym

 

I. Wymagania niezbędne:

spełnienie wymagań określonych w art.6  ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych, wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane ekonomiczne lub administracyjne co najmniej roczny staż pracy w administracji,

 

II. Wymagania dodatkowe:

biegła obsługa sprzętu komputerowego,

znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

komunikatywność, łatwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów, samodzielność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność, punktualność.

III. Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostki budżetowej tj. urzędu gminy w zakresie dochodów, a w szczególności:
 • prowadzenie obsługi i ewidencji kasowej (syntetycznej i analitycznej),
 • prowadzenie kont rozrachunkowych zgodnych z zakładowym planem kont,
 • sporządzania dzienników dochodów wg potrzeb,
 • prowadzenia dekretacji księgowej na dowodach księgowych,
 • sprawdzania dowodów pod względem formalno-rachunkowym,
 1. Prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetu gminy „Organ” w systemie informatycznym.
 2. Prowadzenie księgowości wyodrębnionego konta bankowego depozytów.
 3. Prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 4. Sporządzania i wystawianie faktur VAT na podstawie otrzymanych wykazów należności (opłaty, czynsze, sprzedaż mienia komunalnego).
 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do jednostki budżetowej tj. urząd gminy w zakresie dochodów a w szczególności:
 • prowadzenie rejestru, dekretacji i księgowanie dowodów księgowych związanych z rozliczeniem VAT,
 • sporządzanie JPK i deklaracji VAT,
 • sporządzanie zbiorczych JPK i deklaracji VAT po centralizacji, oraz przekazywanie ich do Ministerstwa Finansów,
 1. Rozliczanie należności z tytułu opłat, czynszów i sprzedaży mienia komunalnego.
 2. Dokonywanie rozliczeń i sporządzanie przelewów.
 3. Sporządzanie sprawozdań finansowych realizacji dochodów budżetowych jst. Oraz dochodów z zakresu administracji rządowej Rb-27S, Rb-27ZZ i Rb-N.
 4. Sporządzanie półrocznej i rocznej pisemnej informacji opisowej z dochodów jednostki budżetowej.
 5. Wykonywanie innych czynności zleconych przez wójta, sekretarza i skarbnika gminy.
 6. Pełnienie zastępstwa na stanowisku ds. księgowości budżetowej – wydatki.

IV. Warunki pracy:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • budynek Urzędu Gminy jest niedostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim,

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie) potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy: kserokopia świadectw pracy potwierdzającej przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • w przypadku pracy aktualnie wykonywanej należy przedłożyć zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t. j.) do realizacji procesu naboru na stanowisko,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

VII.  Miejsce i termin składania oferty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie finansowym”, należy składać osobiście

w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, w pokoju nr 8 lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Nozdrzec

36-245 Nozdrzec 224

w nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie lub będą niekompletne, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 4398020 wew. 34 .

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nozdrzec.

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję:

 • administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Wójt Gminy Nozdrzec z siedzibą 36-245 Nozdrzec 224,
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia,
 • obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.108), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902).

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia kandydata

 

 

 

 

Wójt Gminy Nozdrzec

 mgr Antoni Gromala

Rejestr Zmian:

 • 11/04/2018 o 10:20 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 11/04/2018 o 10:20 przez Agnieszka Baran

Zarządzenie Wójta Gminy Nozdrzec w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach

Rejestr Zmian:

 • 28/08/2017 o 18:51 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 28/08/2017 o 18:51 przez Agnieszka Baran