Uchwały 2017

XVII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 20 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XVII/186/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2016

Uchwała Nr XVII/187/2017 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok

Uchwała Nr XVII/188/2017 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Zespół Szkół w Hłudnie i utworzenia jednostki budżetowej – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie

Uchwała Nr XVII/189/2017 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu i utworzonej jednostki budżetowej – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu

Uchwała Nr XVII/190/2017 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach i utworzenia jednostki budżetowej – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izdebkach

Uchwała Nr XVII/191/2017 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Zespół Szkół w Warze i utworzenia jednostki budżetowej – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Warze

Uchwała Nr XVII/192/2017 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Zespół Szkół w Wesołej i utworzenia jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

Uchwała Nr XVII/193/2017 w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

Uchwała Nr XVII/194/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów gminy w nieruchomości położonej w Nozdrzcu

Uchwała Nr XVII/195/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres 15 lat

Uchwała Nr XVII/196/2017 w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki

Uchwała Nr XVII/197/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała Nr XVII/198/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała Nr XVII/199/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała Nr XVII/200/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XVII/201/2017 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec gruntów położonych na terenie Gminy Nozdrzec

XVI sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 29 marca 2017 r.

Uchwała Nr XVI/178/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XVI/179/2017 w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy.

Uchwała Nr XVI/180/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności na pobyt w ośrodkach wsparcia

Uchwała Nr XVI/181/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Nozdrzcu

Uchwała Nr XVI/182/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nozdrzcu

Uchwała Nr XVI/183/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Izdebkach

Uchwała Nr XVI/184/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Nozdrzcu

Uchwała XVI/185/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017.

XV sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 28 lutego 2017 r.

Uchwała Nr XV/167/2017 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy rady gminy na rok 2017

Uchwała Nr XV/168/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Nozdrzec na rok 2017

Uchwała Nr XV/169/2017 w sprawie uchylenia uchwały własnej

Uchwała Nr XV/170/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wesołej

Uchwała Nr XV/171/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wesołej

Uchwała Nr XV/172/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Hłudnie

Uchwała Nr XV/173/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nozdrzcu

Uchwała Nr XV/174/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wesołej

Uchwała Nr XV/175/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Nozdrzcu

Uchwała Nr XV/176/2017 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami na rok 2017

Uchwała Nr XV/177/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Rejestr Zmian: