Ewidencja ludności

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące (nie dotyczy cudzoziemców)

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego, czasowego trwającego ponad 3 miesiące, wymeldowanie na pobyt czasowy za granicę (nie dotyczy cudzoziemców)

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Udostępnienie danych osobowych

Zgromadzenie publiczne

Wybory – rejestr wyborców