» Andrzej Kłak

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.

Rejestr Zmian:

  • 23/12/2019 o 08:12 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 23/12/2019 o 07:43 przez Andrzej Kłak

Przetarg nieograniczony pn. „Remont drogi gminnej nr 115851R w km 0+000 – 0+990 w miejscowości Wesoła, remont drogi gminnej nr 115859R w km 0+000 -0+260 oraz 0+400 – 1+130 w miejscowości Nozdrzec, remont drogi gminnej nr 115855R w km 0+000-0+490 w miejscowości Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

Zapytanie cenowe na: „Dostawę quadów dla OSP Izdebki oraz Wesoła”

Rejestr Zmian:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa gazociągu wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych” na działkach Nr 1989/1, 1970/2, 1970/8, 1970/7, 1970/5, 1971/14, 1971/12 oraz 1971/10 położonych w miejscowości Nozdrzec

Rejestr Zmian:

  • 21/10/2019 o 12:55 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 21/10/2019 o 12:55 przez Andrzej Kłak

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2061R IZDEBKI – HŁUDNO W KM 0+850 – 0+890 WRAZ Z ODBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGI W KM 0+845 – 0+895 W M. IZDEBKI”.

Rejestr Zmian:

  • 21/10/2019 o 12:53 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 21/10/2019 o 12:53 przez Andrzej Kłak