» Andrzej Kłak

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej w zakresie: 1. Budowa linii kablowej SN 15 kV; 2. Budowa stacji transformatorowej słupowej; 3. Budowa linii kablowych nN w m-ci Nozdrzec na działkach o Nr ewid. 1987, 1988, 1991, 1990/1, 1989/1, 1989/2, 1969, 1973/2, 1973/5 oraz 1972/9”

Rejestr Zmian:

  • 11/07/2019 o 13:15 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 11/07/2019 o 13:14 przez Andrzej Kłak

Obwieszczenie o wystąpieniu Wójta Gminy Nozdrzec o wyrażeniu opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara, w km 14+757 – 19+277 w miejscowości Izdebki i Wara wraz z budową chodnika dla pieszych w km 11+537 – 12+245 w Izdebkach”

Rejestr Zmian:

  • 12/06/2019 o 10:53 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 12/06/2019 o 10:53 przez Andrzej Kłak