» Andrzej Kłak

Przetarg nieograniczony pn. „Remont drogi gminnej nr 115851R w km 0+000 – 0+990 w miejscowości Wesoła, remont drogi gminnej nr 115859R w km 0+000 -0+260 oraz 0+400 – 1+130 w miejscowości Nozdrzec, remont drogi gminnej nr 115855R w km 0+000-0+490 w miejscowości Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

Zapytanie cenowe na: „Dostawę quadów dla OSP Izdebki oraz Wesoła”

Rejestr Zmian:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa gazociągu wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych” na działkach Nr 1989/1, 1970/2, 1970/8, 1970/7, 1970/5, 1971/14, 1971/12 oraz 1971/10 położonych w miejscowości Nozdrzec

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec w 2020 roku”.

Rejestr Zmian:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2035R Brzozów-Wara z budową chodnika dla pieszych w km 11+537 – 11+565 wraz z przebudową istniejącego przepustu drogowego w km 11+554 na terenie działek o nr ewid. 4396/1, 6286 i 6630 położonych w miejscowości Izdebki”

Rejestr Zmian:

  • 15/10/2019 o 13:07 przez Andrzej Kłak
  • 15/10/2019 o 13:07 przez Andrzej Kłak (displayed above)