» Andrzej Kłak

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 1920/12 Ps-III-1,0473

Ps-IV-0,0181

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 181,20

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 24 lutego 2017 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 2 lutego 2017 r. do 24 lutego 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Obwieszczenie Starosty Brzozowskiego o wydaniu decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę oczyszczalni ścieków, budowę rurociągu dopływowego ścieków surowych, budowę rurociągu odpływowego ścieków oczyszczonych wraz z ubezpieczeniem wylotu, przebudowę fragmentu drogi gminnej

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Nozdrzec:

Działka nr 3246 o pow. 0,2079 ha, –teren istniejących lasów, położona w Hłudnie, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 2.200,00 zł

Działka nr 5617 o pow. 0,03 ha, –teren do użytku rolnego, położona w Wesołej, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 1.163,00 zł

Działka nr 5618/2 o pow. 0,50 ha –teren istniejących i potencjalnych funkcji usługowych, położona w Wesołej, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1B/00036070/6
Cena nieruchomości wynosi: 72.710,00 zł+ 23% podatek VAT

Termin składania wniosków przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Nieruchomość będzie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres od 3 stycznia 2017 r. do 15 lutego 2017 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej BIP  www.nozdrzec.bip.gmina.pl/

Rejestr Zmian: