» Andrzej Kłak

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonej do sprzedaży Działka nr 2223 o pow. 0,72 ha, teren przeznaczony do zalesień położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi: 5.849,00 zł

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 27.11.2017 r. do dnia 08.01.2018 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP. www.bip1.nozdrzec.pl

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. ,,Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku szatni przy stadionie sportowym w Hłudnie”

Rejestr Zmian: