» Andrzej Kłak

Obwieszczenie Wójta Gminy Dynów o zawarciu porozumienia w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,, Budowa sieci kablowych SN 15 kV, słupów SN 15 kV i stacji transformatorowej 15/04 kV w m. Łubno”

Rejestr Zmian:

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2035R Brzozów-Wara z budową chodnika dla pieszych w km 11+537 – 11+565 wraz z przebudową istniejącego przepustu drogowego w km 11+554 w miejscowości Izdebki”

Rejestr Zmian:

 • 03/10/2019 o 13:05 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
 • 03/10/2019 o 13:05 przez Andrzej Kłak

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R BARYCZ – NOZDRZEC W KM 11+285 – 11+305 WRAZ Z ODBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGI W KM 11+280 – 11+310 W M. NOZDRZEC”

Rejestr Zmian:

 • 30/09/2019 o 09:33 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
 • 30/09/2019 o 09:33 przez Andrzej Kłak

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: IKŚR.6733.4.2019 prostujące z urzędu oczywiste błędy pisarskie, które wystąpiły w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej w zakresie: 1. Budowa linii kablowej SN 15 kV; 2. Budowa stacji transformatorowej słupowej; 3. Budowa linii kablowych nN w m-ci Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

 • 12/09/2019 o 12:58 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
 • 12/09/2019 o 12:58 przez Andrzej Kłak

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2035R Brzozów-Wara z budową chodnika dla pieszych w km 11+537 – 11+565 wraz z przebudową istniejącego przepustu drogowego w km 11+554 w miejscowości Izdebki”.

Rejestr Zmian:

 • 06/09/2019 o 11:58 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
 • 06/09/2019 o 11:58 przez Andrzej Kłak

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa gazociągu wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych” na działkach Nr 1989/1, 1970/2, 1970/8, 1970/7, 1970/5, 1971/14, 1971/12 oraz 1971/10 położonych w miejscowości Nozdrzec

Rejestr Zmian:

 • 06/09/2019 o 11:54 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
 • 06/09/2019 o 11:54 przez Andrzej Kłak

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej w zakresie: 1. Budowa linii kablowej SN 15 kV; 2. Budowa stacji transformatorowej słupowej; 3. Budowa linii kablowych nN w m-ci Nozdrzec na działkach o Nr ewid. 1987, 1988, 1991, 1990/1, 1989/1, 1989/2, 1969, 1973/2 oraz 1973/5 ” położonych w miejscowości Nozdrzec – Gmina Nozdrzec

Rejestr Zmian:

 • 04/09/2019 o 13:41 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
 • 04/09/2019 o 13:41 przez Andrzej Kłak