» Sesje Rady Gminy

VII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w 29 marca 2019 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się VII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu VI sesji z 13 lutego 2019 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał z ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach za 2018 rok.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie;
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • zmiany Statutu Gminy Nozdrzec,
 • wskazania Radnego na członka Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu w wyborach do rad sołeckich,
 • wskazania Radnych na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad sołeckich,
 • zawarcia porozumienia z Powiatem Brzozowskim, dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Brzozowski przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie,
 • projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 • likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izdebkach,
 • likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach,
 • przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach,
 • określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec,
 • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec,
 • uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2019 roku,
 • uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nozdrzec,
 • przystąpienia Gminy Nozdrzec do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki,
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła,
 • uchylenia uchwały Nr XXV/322/2018 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 9”,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 11”,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”

 

 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Rejestr Zmian:

V zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu zawiadamia, że 14 stycznia 2019 roku o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się V, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z 28 grudnia 2018 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności1) Uchwalenie budżetu gminy na rok 2019.
  • przedstawienie projektu budżetu przez wójta gminy,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
  • opinia i wnioski komisji budżetu i spraw gospodarczych,
  • stanowisko wójta gminy dotyczące wniosków komisji,
  • autopoprawki wójta gminy do projektu budżetu
  • dyskusja,
  • głosowanie autopoprawek wójta,
  • głosowanie uchwały.

  2) Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.

  • przedstawienie projektu uchwały,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • opinia komisji budżetu i spraw gospodarczych,
  • dyskusja,
  • głosowanie uchwały.

  3) Podjęcie uchwał w sprawie;

  • uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2019
  • zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019
  • powołania doraźnej Komisji Statutowej
  • delegowania przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
  • wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr X/92/07 z 27 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

   

 5. Podjęcie wniosków.
 6. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 18 oraz do pobrania (pdf).

Rejestr Zmian:

Protokół z II sesji zwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec

PROTOKÓŁ NR II/2018
POSIEDZENIA RADY GMINY NOZDRZEC
Z DNIA 28 LISTOPADA 2018 ROKU

Rada Gminy w Nozdrzcu liczy 15 Radnych.

Obecnych na sesji, wg załączonej listy obecności, było 15 Radnych.

Obrady prowadził Adrian Skubisz – Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

Sesja trwała od godziny 9.00 do godziny 13.20

W sesji uczestniczyli;

Stanisław Żelaznowski – wójt gminy Nozdrzec

Agnieszka Baran – sekretarz gminy

Stanisław Gierula – skarbnik gminy

Po otwarciu sesji, w imieniu własnym i radnych przewodniczący powitał członków rady powiatu Mieczysława Barcia i Zdzisława Gładysza. Pogratulował im wyboru oraz i wyraził nadzieję na dobrą współpracę dla dobra gminy. Powitał też sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz wójta, sekretarz i skarbnika gminy.

Na podstawie podpisanej listy obecności przewodniczący stwierdził, iż rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Wójt Stanisław Żelaznowski złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W głosowaniu wniosek został przyjęty.

Przewodniczący poddał głosowaniu projekt porządku obrad, w brzmieniu:

 1. Przyjęcie protokołu sesji z 19 listopada br.
 2. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 3. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018,
 • ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na rok 2019,
 • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nozdrzcu,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wesołej,
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Warze,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Izdebki,
 • ustalenia dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
  w Nozdrzcu,
 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

Radni nie zgłosili wniosków w tej sprawie. W głosowaniu, porządek II sesji został jednomyślnie zatwierdzony w brzmieniu zaproponowanym przez przewodniczącego.

Następnie Bogusława Wójcik odczytała protokół I sesji z dnia 19 listopada br. Radni nie zgłosili wniosków.

Protokół został przyjęty jednomyślnie.

Wójt Gminy Stanisław Żelaznowski przedstawił:

Informację o realizacji uchwał ostatniej sesji,

Informację dotyczącą bieżącej działalności.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych informacji.

Podjęcie uchwał.

 1. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy.

Skarbnik Gminy – Stanisław Gierula, omówił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018. Wprowadził również dodatkowe zmiany (wynikłe z bieżącej działalności gminy, od czasu opracowania przesłanego radnym projektu uchwały).

Radni nie zgłosili wniosków w sprawie projektu uchwały

Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 została przyjęta głosami: za -15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Karta imiennego głosowania w załączeniu.

 1. Projekt w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy.

W związku z objęciem stanowiska wójta gminy Nozdrzec przez pana Stanisława Żelaznowskiego, rada winna ustalić wynagrodzenie. Obliguje do tego ustawa o samorządzie gminnym oraz rozporządzenie rady ministrów w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

 1. Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Adrian Skubisz.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Krzysztof Kurdziel przedstawił wniosek wypracowany przez komisje; ustalenia kwoty wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4 200,00 zł. Wniosek został przyjęty.

Przegłosowano: za -14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1.

Radni nie zgłosili innych wniosków w sprawie projektu uchwały.

Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Nozdrzec została przyjęta głosami: za -15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Karta imiennego głosowania w załączeniu

 1. Projekt w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na rok 2019.

Skarbnik Gminy – Stanisław Gierula, omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na rok 2019,

Radny Stanisław Szpiech wystąpił z wnioskiem o obniżenie stawki dla autobusów w pkt:

 1. a) z kwoty 1968,37 do 1000,00 oraz w pkt. b) z kwoty 2488,56 do kwoty 1500,00.

Głosowanie wniosku: Za -5, przeciw – 7, wstrzymujących się – 2.

Stanisław Potoczny wystąpił z wnioskiem o pozostawienie wszystkich stawek bez zmian tzn. takie jak w 2018 r.

Głosowanie wniosku: Za -11, przeciw – 3, wstrzymujących się – 1.

Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na rok 2019 została przyjęta głosami: za -14, przeciw – 0, wstrzymujących
się – 1.
Karta imiennego głosowania w załączeniu

 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – omówił skarbnik gminy Stanisław Gierula.

Z uwagi na drastyczny wzrost stawki opłat, będący dużym obciążeniem dla mieszkańców, Stanisław Szpiech wystąpił z wnioskiem o unieważnienie przetargu i rozpisanie nowego.

Zbigniew Szpiech zwrócił uwagę aby firma wywiązywała się z umowy by zabierali zalegające śmieci.

Sekretarz poinformowała, że urząd każdorazowo interweniuje w tej sprawie. W przyszłości egzekwowane będą kary umowne za nieterminowość.

Krzysztof Kurdziel zaproponował porozumienie gmin i utworzenie zakładu gospodarki komunalnej odpadami na terenie gminy Nozdrzec.

Dyrektor ZGK wyjaśnił, że gminne zakłady komunalne zostały wykluczone z udziału w gospodarce śmieciowej.

Marian Zabój wystąpił z wnioskiem o ustalenie stawek na pół roku.

Grażyna Gładysz poparła wniosek Mariana Zaboja.

Zasady ogłaszania przetargów i związanych z tym terminów wyjaśnił pracownik Andrzej Kłak.

Stanisław Szpiech złożył wniosek o  przyjęcie zaproponowanych stawek przy jednoczesnym rozpisaniu kolejnego przetargu, co pozwoli na zabezpieczenie środków w budżecie.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem (za – 3, wstrzymujących – 2, przeciw – 9)

Z kolejnym wnioskiem wystąpił Zbigniew Szpiech o nieustalanie stawki i rozpisanie nowego przetargu. Wniosek przyjęto: za – 12 , wstrzymujących – 1, przeciw – 2

Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość odrzucona: za – 0, wstrzymujących – 0, przeciw – 15. Karta imiennego głosowania w załączeniu.

 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
  w Nozdrzcu przedstawiła sekretarz gminy Agnieszka Baran.

W trakcie oczekiwania na pracownika urzędu odpowiedzialnego merytorycznie w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących tego projektu. Przewodniczący rady poinformował
i zarazem przeprosił radnych, że musi opuścić salę narad i przekazał prowadzenie sesji wiceprzewodniczącemu Stanisławowi Potocznemu.

Krzysztof Kurdziel podziękował przewodniczącemu za poświęcenie swojego czasu
i zainteresowanie problemem drogi Sołectwa Ujazdy, Ryta Górka w miejscowości Ryta Górka.

W związku z tym, że radni nie zgłosili wniosków przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr II/14/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nozdrzcu. Została przyjęta głosami: za – 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.

 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
  w Wesołej omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran.

Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr II/15/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wesołej. Została przyjęta głosami: za – 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.

 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej
  w Warze omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran.

Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr II/16/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Warze. Została przyjęta głosami: za – 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.

 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
  w miejscowości Nozdrzec omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran.

Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr II/17/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
w miejscowości Nozdrzec. Została przyjęta głosami: za – 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.

 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
  w miejscowości Nozdrzec omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran.

Zbigniew Szpiech poinformował, by być ostrożnym przy przyjmowaniu takich działek ponieważ trudno znaleźć nabywcę.

Stanisław Szpiech stwierdził, że działki takie stanowią pewną wartość i w niektórych przypadkach należy je przyjmować.

Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr II/19/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
w miejscowości Nozdrzec. Została przyjęta głosami: za – 7, wstrzymujących – 4,
przeciw–3.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.

 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
  w miejscowości Nozdrzec omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran.

Radny Zabój wystąpił z wnioskiem, by na przyszłość jeżeli ktoś chce przekazać darowiznę na rzecz gminy w częściach niewydzielonych, dokonać podziału geodezyjnego na koszt zbywającego.

Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr II/19/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
w miejscowości Nozdrzec. Została odrzucona głosami: za – 0, wstrzymujących – 5,
przeciw – 9.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.

Po 10 minutowej przerwie przystąpiono do kolejnego projektu uchwały.

 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
  w miejscowości Nozdrzec omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran. Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Małgorzata Szewczyk pracownik urzędu.

Zygmunt Wawczak stwierdził, że właścicielka chce obciążyć gminę kosztami.

Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr II/20/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
w miejscowości Nozdrzec. Została odrzucona głosami: za – 0, wstrzymujących – 2,
przeciw – 12.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.

 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
  w miejscowości Wesoła omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran. Wyjaśnień udzieliła Małgorzata Szewczyk pracownik urzędu.

Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr II/21/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
w miejscowości Wesoła. Została przyjęta głosami: za – 11, wstrzymujących – 3,
przeciw – 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.

 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
  w miejscowości Izdebki omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran.

Zbigniew Szpiech stwierdził, że przyjęcie tej darowizny jest zasadne.

Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr II/22/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
w miejscowości Izdebki. Została przyjęta głosami: za – 14, wstrzymujących – 0,
przeciw -0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.

 1. Projekt w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za dostawę wody
  i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu przedstawił skarbnik gminy Stanisław Gierula. Szczegółowych wyjaśnień udzielił dyrektor ZGK Jan Bobola.

Krzysztof Kurdziel wystąpił z wnioskiem o pozostawienie opłat na poziomie 2018 roku.

Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr II/23/2018 w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za dostawę wody
i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji  przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu. Została przyjęta głosami: za – 11, wstrzymujących – 3,
przeciw – 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.

Kolejnym punktem było podjęcie wniosków.

Grażyna Gładysz wystąpiła z wnioskiem o utworzenie przed urzędem gminy miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych oraz o „odsłonięcie” lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Stanisław Szpiech poruszył problem komunikacji Wesoła – Rzeszów. PKS od grudnia zawiesza wszystkie kursy na tej trasie. Będzie to dużym utrudnieniem dla mieszkańców. Prosi też
o sukcesywne odśnieżanie dróg dojazdowych do domów.

Krzysztof Kurdziel wnioskuje o rozważenie możliwości przekazania drogi Harendarskiej
w użyteczność powiatu.

Marian Zabój wnioskuje o ocenę radcy prawnego w sprawie łączenia funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej z funkcją sołtysa.

Krzysztof Zawadzki pyta o kursowanie promu, proponuje przekazać go w zarząd powiatu. Wnioskuje również o dokonanie przeglądu dróg po tym kątem.

Zbigniew Szpiech wnioskuje o wycięcie gałęzi przy drogach

Grażyna Gładysz zapytała o zasady kategoryzacji dróg na terenie gminy.

Wójt Stanisław Żelaznowski ustosunkował się do zgłoszonych wniosków.

Temat dróg gminnych wyjaśnił skarbnik Stanisław Gierula.

Stanisław Szpiech wnioskował, aby dwa razy w miesiącu były oczyszczane przystanki. Odpowiedział również na wniosek Mariana Zaboja, który dotyczył Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; ustawa o samorządzie gminnym nie zabrania łączenia tych funkcji, Powołał się na opracowanie wydawnictwa samorządowego „Wspólnota”.

Wiceprzewodniczący przypomniał radnym o terminie składania oświadczeń majątkowych do 19 grudnia br.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i braku chętnych do zabrania głosu wiceprzewodniczący rady zakończył obrady II, sesji zwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Bogusława Wójcik

 

Rejestr Zmian:

IV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

zawiadamia, że w 28 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się IV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z 12 grudnia br.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie zadań własnych gminy tj. usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu,
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nozdrzec za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu,
 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 18 oraz do pobrania.

Rejestr Zmian: