LogoLogo

I rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na rozbiórkę murowanego budynku w miejscowości Izdebki

16/11/2016

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza I rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na rozbiórkę murowanego budynku w miejscowości Izdebki zakończonym wynikiem negatywnym.
Budynek będący przedmiotem przetargu został wykonany w cegły, piętrowy otynkowany tynkiem zwykłym, schody na piętro obłożone lastrikiem, poręcze metalowe, schody na strych drewniane, stropy drewniane, niepodpiwniczony, kryty eternitem falistym, dach dwuspadowy, konstrukcja dachowa tradycyjna drewniana, podłogi w części drewniane, w części betonowe w jednym pomieszczeniu obłożone płytkami ceramicznymi, fundamenty z betonu żwirowego oraz z cegły, okna drewniane skrzynkowe, drzwi drewniane. Powierzchnia zabudowy budynku: 121,03m2.
Budynek ten znajduje się na działce nr 5629 położonej w Izdebkach.
Cena nieruchomości wynosi 909,00 złotych
Przetargi na sprzedaż tej nieruchomości: pierwszy zorganizowany w dniu 23 sierpnia 2015 r. i drugi zorganizowany w dniu 10 października 2016 r. zakończyły się wynikami negatywnymi. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do 16 grudnia 2016 r. złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na rozbiórkę budynku w Izdebkach „
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
2. datę sporządzenia zgłoszenia
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń4. proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza)
5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Termin rozbiórki budynku i uprzątnięcie terenu ustala się do dnia 30 stycznia 2017 r.
Rokowania odbędą się w dniu 20 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy Nozdrzec
Zaliczkę z tytułu zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań ustalonego jako nabywca nieruchomości od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w wysokości. 160,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 16 grudnia 2016 r. na konto: Urząd Gminy Nozdrzec Nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec. Zaliczka wpłacona przez osobę, która rokowania wygra zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań, na wskazane przez nich rachunki bankowe.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uczestnik rokowań, ustalony, jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.
Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.
Wójt zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:
1. Oryginał dowodu wpłaty zaliczki.
2. Dokument tożsamości.
3.Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
4.Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika rokowań.
5.Pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości, w przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie uczestniczyć w rokowaniach na nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
6.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz stanem technicznym obiektu.
7.Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowań.
8.Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej „przetargi na nieruchomości” oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na II piętrze Urzędu Gminy Nozdrzec. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 23, który udziela informacji dotyczących organizowanych rokowań w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. (13) 43 98 020 wew. 30

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 16/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2016-11-16 12:58:22 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 16/11/2016
Liczba wyświetleń