LogoLogo

Przetarg nieograniczony na działkę niezabudowaną

01/12/2017

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 8 stycznia 2018 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad) na działkę niezabudowaną nr 7752/2 o pow. 0,67 ha, położona w Izdebkach, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00035788/5, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach do użytku rolnego.

Cena wywoławcza wynosi 6.684,00 zł, wadium w kwocie 1.200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 70,00 zł.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w terminie do 4 stycznia 2018 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..” lub w kasie tut. urzędu.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,

-osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

-nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, od 30.11.2017 r. do 08.01.2018 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/12/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/12/2017
Data ostatniej aktualizacji 01/12/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-12-01 09:11:11 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/12/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/12/2017
Data ostatniej aktualizacji 01/12/2017
Liczba wyświetleń