LogoLogo

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż budynku mieszkalno-usługowego

16/11/2016

Wójt Gminy Nozdrzec działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015. 1774.j. t. ze zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014. 1490. j. t. ze zm.) ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż budynku mieszkalno-usługowego.
Opis budynku: murowany, wolnostojący, podpiwniczony, piętrowy z poddaszem użytkowym, przykryty blachą, doprowadzone są przyłącza: elektryczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne.
Powierzchnia użytkowa budynku ogółem wynosi 136,77m2.
Budynek posadowiony jest na działce o numerze ewidencyjnym 5616/2 o pow. 700 m2 położonej w miejscowości Wesoła zapisanej w księdze wieczystej nr KS1B/00036070/6 w Sądzie Rejonowym w Brzozowie.
Cena nieruchomości wynosi: 96.870,00 zł.
Przetarg odbędzie się 20 grudnia 2016 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok.nr 3
Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w kwocie 19.000,00 zł w terminie do 16 grudnia 2016 r.,
na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”
Minimalne postąpienie wynosi 970,00 zł.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:
-dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości
-w przypadku przedsiębiorców lub innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami odpisem z właściwego rejestru
-pełnomocnictwo oraz wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w terminie podanym przez urząd, nie później niż 21 dni od daty przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny.
Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, od 15.11.2016 r do 20.12.2016 r., podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 16/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2016-11-16 12:53:01 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 16/11/2016
Liczba wyświetleń