LogoLogo

Nabór na wolne stanowisko – ASYSTENT RODZINY

02/01/2015

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOECZNEJ W NOZDRZCU

Ogłasza nabór na stanowisko
ASYSTENT RODZINY

 

 1. Nazwa i adres zleceniodawcy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu 36-245 Nozdrzec 224

 1. Określenie stanowiska pracy:

Forma zatrudnienia – umowa o pracę na ½ etatu

Data rozpoczęcia – styczeń/luty 2015

III.             Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. wykształcenie:
 6. wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

 1. wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione:

– szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,

lub

– studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. 2013 r. poz. 135 z późn. zm. i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

 1. średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
 3. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek
  w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

 

 1. Wymagania dodatkowe
 2. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 3. znajomość ustawy z dnia 12 marca 2012r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną,
 4. prawo jazdy kat. B,
 5. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 6. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. odporność na sytuacje stresowe.
 9. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 10. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
 11. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
 12. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
  a) empatia
  b) komunikatywność
  c) odpowiedzialność
  d) kreatywność
  e) obowiązkowość
  f) rzetelność
  g) zaangażowanie i odporność na stres
  h) zdolności organizacyjne

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 3. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 4. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 7. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 8. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 9. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 10. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 11. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 12. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 13. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 14. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
  i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. l,
 17. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 18. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 19. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 20. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również  towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania – zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodzinny będzie wykonywać usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych w tym także w dniu ustawowo wolne od pracy w godzinach od 7.°° do 21.°°

Harmonogram usługi może być na bieżąco aktualizowany zgodnie z bieżącymi potrzebami.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. CV,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg zatrudnienia,
 6. kserokopia dowodu osobistego,
 7. oświadczenie o niekaralności,
 8. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 9. oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
 10. oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 11. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 12. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
 13. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U z 2002 r. Nr 101, póz. 926, z późn. zm.) ” (odręcznie podpisane)

 

VII.          Dodatkowe informacje:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu, 36-245 Nozdrzec 224, pokój nr 2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2015 rok do godz. 1200.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu (decyduje data wpływu do Ośrodka) Oferty, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII.       Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. W zależności od ilości kandydatów którzy spełnili wymagania formalne odbędzie się test kwalifikacyjny a następnie rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami którzy uzyskają co najmniej 50 % możliwych do uzyskania punktów. Test i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu 36-245 Nozdrzec 224.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nozdrzec.

 

Kierownik GOPS w Nozdrzcu
Dorota Pomykała

Ogłoszenie

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/01/2015
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/01/2015
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-08-10 10:38:14 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/01/2015
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/01/2015
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń