LogoLogo

Ustny przetarg nieograniczony z 25 października 2017 r.

25/10/2017

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się  30 listopada 2017 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na następujące nieruchomości:

Działka niezabudowana nr 1282 o pow. 0,4540 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.916,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działka niezabudowana nr 1284 o pow. 0,3820 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 3.034,00 zł, wadium w kwocie 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działka niezabudowana nr 2995/3 o pow. 0,0295 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi: 2.187,00 zł,+23%podatek VAT wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działka zabudowana nr 650 o pow. 0,23 ha, 1/4 część, położona w Wesołej, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00021489/8, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi: 28.351,00 zł, wadium w kwocie 5.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 290,00 zł.

Działka niezabudowana nr 53 o pow. 0,1184 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 1.257,00 zł, wadium w kwocie 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.

Działka niezabudowana nr 194 o pow. 0,0597 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 696,00 zł, wadium w kwocie 120,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

Działka niezabudowana nr 479 o pow. 0,1395 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 1.386,00 zł, wadium w kwocie 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.

Działka niezabudowana nr 480 o pow. 0,1326 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 1.326,00 zł, wadium w kwocie 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.

Działka niezabudowana nr 487 o pow. 0,3229 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 2.934,00 zł, wadium w kwocie 500,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działka niezabudowana nr 398 o pow. 0,2256 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 2.130,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działka niezabudowana nr 468 o pow. 0,2509 ha, położona w Nozdrzcu,, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 2.349,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działka niezabudowana nr 500 o pow. 0,2601 ha, położona Nozdrzcu,, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 3.434,00 zł, wadium w kwocie 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w terminie do 27 listopada 2017 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O/ Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..” lub w kasie tut. urzędu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,

-osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

-nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, od 25.10.2017. do 30.11.2017 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/10/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/10/2017
Data ostatniej aktualizacji 25/10/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-10-25 14:43:42 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-10-25 14:43:26 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-10-25 14:42:16 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/10/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/10/2017
Data ostatniej aktualizacji 25/10/2017
Liczba wyświetleń