LogoLogo

Ustny przetarg nieograniczony

09/10/2017

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na następujące nieruchomości:

Działka niezabudowana nr 7650 o pow. 0,23 ha, położona w Wesołej, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00036070/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego.

Cena wywoławcza wynosi 6.110,00 zł+23% podatek VAT, wadium w kwocie 1.200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 70,00 zł.

Działka niezabudowana nr 7655 o pow. 0,36 ha, położona w Wesołej, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00036070/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego.

Cena wywoławcza wynosi 9.450,00 zł+23% podatek VAT, wadium w kwocie 1.800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł.

 

Działka niezabudowana nr 7 o pow. 0,0827 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach do użytku rolnego.

Cena wywoławcza wynosi: 984,00 zł, wadium w kwocie 180,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

Działka niezabudowana nr 420 o pow. 0,2575 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach do użytku rolnego.

Cena wywoławcza wynosi: 2.640,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działka niezabudowana nr 516 o pow. 0,0832 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego.

Cena wywoławcza wynosi: 3.230,00 zł + 23% podatek VAT, wadium w kwocie 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł.

Działka niezabudowana nr 425 o pow. 0,3036 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach do użytku rolnego.

Cena wywoławcza wynosi: 3.077,00 zł, wadium w kwocie 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działki niezabudowane nr 6355/3, 6588/3 o pow. 0,0634 ha, położone w miejscowości Izdebki, dla których w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00006376/2, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach istniejących i potencjalnych funkcji usługowych.

Cena wywoławcza wynosi: 14.350,00 zł + 23% podatek VAT, wadium w kwocie 2.800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 150,00 zł.

Działka niezabudowana nr 3864 o pow. 0,41 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00035788/5, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach do użytku rolnego.

Cena wywoławcza wynosi: 4.085,00 zł, wadium w kwocie 800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł.

 

Działka zabudowana nr 1935/6 o pow. 0,0181 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00035787/8, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży- teren zabudowany.

Cena wywoławcza wynosi: 23.044,00 zł, wadium w kwocie 4.600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 230,00 zł.

Działka niezabudowana nr 2218 o pow. 0,5993 ha, położona w miejscowości Hłudno, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00065910/9, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach do użytku rolnego.

Cena wywoławcza wynosi: 5.895,00 zł, wadium w kwocie 1.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 60,00 zł.

 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w terminie do 10 listopada 2017 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..” lub w kasie tut. urzędu.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego –aktualny (z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,

-osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

-nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, od 09.10.2017 r. do 15.11.2017 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/10/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/10/2017
Data ostatniej aktualizacji 09/10/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-10-09 13:19:30 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/10/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/10/2017
Data ostatniej aktualizacji 09/10/2017
Liczba wyświetleń