Logo

Ostatnio dodane informacje

Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu na stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony zwierząt w Referacie Inwestycji Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

17/10/2022

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w. stanowisko została wybrana Pani Dominika Gaworecka, zamieszkała w Warze. W ocenie Komisji Rekrutacyjnej Kandydatka spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz testu wiedzy kwalifikacyjnej. Stanisław Żelaznowski Wójt Gminy Nozdrzec


Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Nozdrzec

10/10/2022

W wyniku przeprowadzenia I etapu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  ds. rolnictwa, leśnictwa  i ochrony zwierząt w Urzędzie Gminy Nozdrzec Komisja konkursowa dopuszcza do drugiego etapu następujące osoby: Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania 1. M11n19 Wara 2. NoS610 Dynów Test wiedzy kwalifikacyjnej odbędzie się w […]


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Nozdrzec

26/09/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony zwierząt. I. Wymagania niezbędne: Wykształcenie wyższe administracyjne, Co najmniej roczny staż pracy. Obywatelstwo polskie, Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, Nieposzlakowana opinia. II.   Wymagania dodatkowe: […]


Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu na stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

11/05/2022

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Barbara Gładysz, zamieszkała w Izdebkach. Uzasadnienie dokonanego wyboru: W ocenie Komisji Rekrutacyjnej Kandydatka spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz testu wiedzy kwalifikacyjnej.


Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zaopatrzenia, obsługi kancelaryjnej i archiwum zakładowego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Nozdrzec

06/05/2022

W wyniku przeprowadzenia I etapu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zaopatrzenia, obsługi kancelaryjnej i archiwum zakładowego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich  w Urzędzie Gminy Nozdrzec Komisja  konkursowa dopuszcza do drugiego etapu następujące osoby: Lp. Kod identyfikacyjny Adres zamieszkania 1. B1983G Izdebki 2. N1104c Nozdrzec 3. Mon109 Nozdrzec 4. AS46gs Wara Test wiedzy kwalifikacyjnej […]


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. zaopatrzenia, obsługi kancelaryjnej i archiwum zakładowego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Nozdrzec

25/04/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. zaopatrzenia, obsługi kancelaryjnej i archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Nozdrzec: I. Wymagania niezbędne: Wykształcenie wyższe, Co najmniej pięcioletni staż pracy. Obywatelstwo polskie, Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, Nieposzlakowana […]


Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach o strukturze organizacyjnej z klasami I-III

11/04/2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 63 ust. l, 10 i 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. […]


Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach

25/03/2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), § 8 ust. 2rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz […]


Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach

23/02/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach o strukturze organizacyjnej z klasami I-III od dnia 1 września 2022 roku.  Organ prowadzący szkołę: Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Szkoła Podstawowa w Siedliskach, 36-245 Nozdrzec, Siedliska 36A Wymagania wobec kandydatów: Do konkursu na […]


Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

04/01/2022

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji naboru na w.w. stanowisko został wybrany  Pan Ireneusz Gierula, zamieszkały w Warze. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Po przeanalizowaniu oferty i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna uznała, że  Kandydat spełnia wymagania do zatrudnienia na proponowanym stanowisku pracy.