Logo

Ostatnio dodane informacje

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

03/02/2023

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. […]


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

01/02/2023

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania             Wójt Gminy Nozdrzec, stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 i 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonych w miejscowości […]


Obwieszczenie o wydaniu decyzji

30/01/2023

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2022 r. poz.2000 ze zm.)  oraz art. 83 ust. 1 i 83 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.); informuję o wydaniu decyzji […]


Obwieszczenie o wydaniu decyzji

27/01/2023

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2022 r. poz.2000 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 i 83 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.); informuję o wydaniu […]


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

17/01/2023

OBWIESZCZENIE Zawiadomienie o zakończeniu postępowania             Wójt Gminy Nozdrzec, stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 i 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości […]


Obwieszczenie na żądanie PGE Dystrybucja S.A. UL. Garbarska 21 A, 20 – 340 Lublin

29/11/2022

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 […]


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 7 listopada 2022 r.

15/11/2022

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 7 listopada 2022 r.


Obwieszczenie na rzecz KGE Sp. z o.o. Sp. K. Magdalena Golonka ul. Jana Pawła II 27, 00 – 268 Warszawa w imieniu Powiat Brzozowski ul. Armii Krajowej 1, 36 – 200 Brzozów

14/10/2022

Na podstawie: – art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.) – art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia […]


Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

29/09/2022

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z […]


Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji

20/09/2022

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 […]