Logo

Ostatnio dodane informacje

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

29/09/2022

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z […]


Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji

20/09/2022

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

16/09/2022

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 i 65 a także art. 66 i art. 68  ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zmianami, powoływana dalej jako […]


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie

12/09/2022

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), z a w i a […]


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW Wody Polskie

17/08/2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW Wody Polskie dotyczące wydania decyzji udzielającej Powiatowi Brzozowskiemu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód i do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych w realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2021R Barycz – Nozdrzec, polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 3+667 – […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej

16/08/2022

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 10.08.2022 r. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BRZ7107A, na działce nr ewid. 3012, […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

10/08/2022

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Nozdrzec zawiadamia strony postępowania, że w związku […]


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

03/08/2022

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego Urząd Gminy w Nozdrzcu zawiadamia o wszczęciu postępowania w dniu 3.08.2022 r. na wniosek Copernic Black Sp. z o.o. ul. Lekarska 1, 31-203 z dnia 16.07.2022 r., (data wpływu 20.07.2022 r.,) o wydanie decyzji o środowiskowych […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej

01/08/2022

Na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), zawiadamia się że […]


Obwieszczenie Marleny Pawliczek INCOM ul. Marii Dąbrowskiej 4, 41-100 Siemianowice Śląskie w imieniu P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

27/07/2022

Na podstawie: – art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.) – art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia […]