LogoLogo

Ostatnio dodane informacje


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nozdrzec – Siedliska 16 – Etap I.(uchwała nr LVIII/489/2023)

11/09/2023

Opracowane pliki gml dla obowiązujących MPZP/SUiKZP, zgodnie z § 6. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego:1. Dane przestrzenne dla każdego aktu planowania przestrzennego, w postaci dokumentu elektronicznego GML, podpisywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. […]


Publiczne wyłożenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Siedliska 16 – Etap I”

31/03/2023

Projekt uchwały Uzasadnienie do uchwały Rysunek planu Prognoza oddziaływania na środowisko Załącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko„Wołodź 4”- stawka procentowa

20/09/2021

zał. graf. nr 1..pdf zał. graf. nr 2..pdf