LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Uchwały podjęte na LXII sesji zwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec, która odbyła się 31 października 2023 r.

10/11/2023

Uchwała Nr LXII/502/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, Uchwała Nr LXII/503/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nozdrzec na lata 2024 –2026, Uchwała Nr LXII/504/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata […]


Uchwały podjęte na LXI sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 3 października 2023 r.

27/10/2023

Uchwała Nr LXI/496/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, Uchwała Nr LXI/497/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wesoła, Uchwała Nr LXI/498/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Siedliska, Uchwała Nr LXI/499/2023 w sprawie wyrażenia zgody […]


Uchwała podjęta na LX sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 31 sierpnia 2023 r.

15/09/2023

Uchwała Nr LX/495/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Nozdrzec


Uchwały podjęte na LIX sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 11 sierpnia 2023 r.

15/09/2023

Uchwała LIX/493/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu, Uchwała LIX/494/2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.


Uchwały podjęte na LVIII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 28 lipca 2023 r.

04/08/2023

Uchwała Nr LVIII/486/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, Uchwała Nr LVIII/487/2023 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec, Uchwała Nr LVIII/488/2023 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Uchwała Nr LVIII/489/2023 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 16” – ETAP I, Uchwała […]


Uchwały podjęte na LVII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 7 lipca 2023 r.

25/07/2023

Uchwała Nr LVII/482/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, Uchwała Nr LVII/483/2023 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec, Uchwała Nr LVII/484/2023 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Uchwała Nr LVII/485/2023 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.


Uchwały podjęte na LVI sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 28 czerwca 2023 r.

25/07/2023

Uchwała Nr LVI/471/2023 udzielenia Wójtowi Gminy Nozdrzec wotum zaufania, Uchwała Nr LVI/472/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2022, Uchwała Nr LVI/473/2023 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2022, Uchwała Nr LVI/474/2023 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu […]


Uchwały podjęte na LV sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 12 czerwca 2023 r.

26/06/2023

Uchwała Nr LV/469/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 Uchwała Nr LV/470/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa Wesoła Ujazdy, Ryta Górka.


Uchwały podjęte na LIV sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 25 maja 2023 r.

22/06/2023

Uchwała Nr LIV/460/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 Uchwała Nr LIV/461/2023 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec Uchwała Nr LIV/462/2023 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu” Uchwała Nr LIV/463/2023 w sprawie przyjęcia […]


Uchwały z LIII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 21 kwietnia 2023 r.

27/04/2023

Uchwała Nr LIII/457/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego, Uchwała Nr LIII/458/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, Uchwała Nr LIII/459/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr L/438/2023 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 31 stycznia 2023 r.