LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Uchwały podjęte na XXXIII sesji zwyczajnej 30 grudnia 2021r.

02/02/2022

1. XXXIII/336/2021 w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Nozdrzcu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/150/2016 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych 2. XXXIII/337/2021 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie […]


Uchwały podjęte na XXXII sesji zwyczajnej 10 grudnia 2021 r.

20/12/2021

Uchwała XXXII/322/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 Uchwała XXXII/323/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu brzozowskiego Uchwała XXXII/324/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty Uchwała XXXII/325/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nozdrzec Uchwała XXXII/326/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  […]


XXXI sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec 29 października 2021 r.

05/11/2021

Uchwała XXXI/304/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, Uchwała XXXI/305/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, Uchwała XXXI/306/2021 w sprawie dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu, Uchwała XXXI/307/2021 w sprawie określenia […]


XXX sesja nadzwyczajna z 6 września 2021 r.

14/09/2021

Uchwała  Nr XXX/299/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 Uchwała  Nr XXX/300/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego Uchwała  Nr XXX/301/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Uchwała  Nr XXX/302/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej […]


XXIX sesja Rady Gminy Nozdrzec z 21 lipca 2021 r.

11/08/2021

XXIX/282/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nozdrzec wotum zaufania za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. Uchwałę przesłano do RIO. XXIX/283/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2020 XXIX/284/2021 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2020 XXIX/285/2021 w sprawie zmian […]


XXVIII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 18 czerwca 2021 r.

05/07/2021

Uchwała Nr XXVIII/278/2021 w  sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, Uchwała Nr XXVIII/279/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej na zakup poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych, Uchwała Nr XXVIII/280/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze, Uchwała Nr XXVIII/281/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii […]


XXVII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 5 maja 2021 r.

27/05/2021

Uchwała XXVII/264/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nozdrzec na lata 2021-2023 Uchwała XXVII/265/2021 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu Uchwała XXVII/266/2021 w sprawie pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwała XXVII/267/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 Uchwała XXVII/268/2021 w sprawie udzielenia […]


XXVI sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 16 marca 2021 r.

24/03/2021

Uchwała Nr XXVI/251/2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, Uchwała Nr XXVI/252/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec, Uchwała Nr XXVI/253/2021 w sprawie wprowadzenia zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach, Uchwała Nr XXVI/254/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie […]


XXV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 23 lutego 2021 r.

17/03/2021

Uchwała nr XXV/250/2021 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej osobie prawnej – Fundacji Akademia Umiejętności


XXIV sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 18 lutego 2021 r.

17/03/2021

Uchwała nr XXIV/239/2021 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach Uchwała nr XXIV/240/2021 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, poprzez zmianę obwodu szkoły Uchwała nr XXIV/241/2021 w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, przyznania […]