LogoLogo

Czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

21/07/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Nozdrzec:

 1. Udział ¼ w działce nr 1236 o pow. 2,4592 ha, położonej w miejscowości Nozdrzec, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec teren lasów. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, niezabudowana, księga wieczysta KS1B/00023880/3.

Cena wywoławcza: 20 429,00 zł (w tym 23% podatek VAT od drzewostanu – 4 283,00 zł)

Wadium: 2 100,00 zł,

Minimalne postąpienie: 210,00 zł.

Wadium należy uiścić do 19 sierpnia 2022 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec (liczy się data wpływu na konto odbiorcy), lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…, położoną w …”

Poprzednie przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzono w dniach:

 • 11.01.2022 r.
 • 04.04.2022 r.
 • 13.06.2022 r.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

 • osoba fizyczna – dokument tożsamości,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) wydruk,
 • pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,
 • osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec.

W związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości:

 • wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,
 • wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,
 • osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,
 • uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,
 • nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 29 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 21.07.2022 r. do 25.08.2022 r. na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 21/07/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 21/07/2022
Data ostatniej aktualizacji 21/07/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-07-21 14:37:00 Zobacz
Agnieszka Baran 2022-07-21 14:35:45 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 21/07/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 21/07/2022
Data ostatniej aktualizacji 21/07/2022
Liczba wyświetleń