LogoLogo

Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

23/02/2018

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie podaje do wiadomości informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury w Krośnie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach

Gmina Liczba urzędników wyborczych
Baligród 2
Besko 2
Brzozów 4
Brzyska 2
Bukowsko 2
Chorkówka 2
Cisna 2
Czarna 2
Dębowiec 2
Domaradz 2
Dukla 2
Dydnia 2
Haczów 2
Iwonicz Zdrój 2
Jasienica Rosielna 2
Jasło gm. 2
Jasło m. 4
Jaśliska 2
Jedlicze 2
Kołaczyce 2
Komańcza 2
Korczyna 2
Krempna 2
Krosno     4
Krościenko Wyż. 2
Lesko 3
Lutowiska 2
Miejsce Piastowe 2
Nowy Żmigród 2
Nozdrzec 2
Olszanica 2
Osiek Jasielski 2
Rymanów 2
 Sanok gm. 2
Sanok m. 4
Skołyszyn 2
Solina 2
Tarnowiec 2
Tyrawa Wołoska 2
Ustrzyki Dolne 3
Wojaszówka 2
Zagórz 2
Zarszyn  2

Wymagania dotyczące kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

 

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria :

–  posiadać wykształcenie wyższe;

–  posiadać zatrudnienie w  urzędach obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

–  nie wykonywać swojej funkcji w gminie na obszarze której ma miejsce zatrudnienie;

– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

–  nie należeć do partii politycznej;

–  nie prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnieniem funkcji;

–  nie być ujętym w stałym rejestrze wyborców objętych zakresem działania tego urzędnika (nie dotyczy miasta na prawach powiatu);

–  nie być kandydatem w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej.

 

Składanie zgłoszeń

Zgłoszenia wg wzoru należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w terminie do 15 marca 2018 r.  (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30) na poniższy adres:

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krośnie

Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno

(budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie, pok. 404), z dopiskiem na kopercie  „zgłoszenie – urzędnik wyborczy”

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

– podpisany, opatrzony datą i wypełniony wzór zgłoszenia;

– kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu. Zgłoszenia otrzymane po terminie pozostają  w Delegaturze bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje dotyczące urzędników wyborczych znajdują się w Kodeksie wyborczym – Dział II Rozdział 9 „Urzędnicy   wyborczy” oraz w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie  określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie

Leszek Bąk

Dokumenty do pobrania:

Uchwała w sprawie liczby urzędników wyborczych

Wzór zgłoszenia urzędnika wyborczego

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 23/02/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 23/02/2018
Data ostatniej aktualizacji 23/02/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-02-23 09:47:50 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-02-23 09:33:51 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-02-23 09:30:18 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-02-23 09:08:36 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 23/02/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 23/02/2018
Data ostatniej aktualizacji 23/02/2018
Liczba wyświetleń