LogoLogo

LIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

24/05/2023

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia,że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje LIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r. o godzinie 7.30 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na rok 2023,

b) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec,

c) zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu”,

d) przyjęcia do realizacji zadania publicznego od Województwa Podkarpackiego,

e) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach na remont strażnicy,

f) zmiany uchwały: w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec,

g) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Nozdrzec,

h) zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

i) wyboru przedstawiciela Gminy Nozdrzec do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego”,

4. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 33 oraz do pobrania (*.zip)

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 24/05/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 24/05/2023
Data ostatniej aktualizacji 24/05/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-05-24 11:05:46 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 24/05/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 24/05/2023
Data ostatniej aktualizacji 24/05/2023
Liczba wyświetleń