LogoLogo

Obwieszczenie „Budowa punktu do zbierania, w tym przeładunku: odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów objętych oraz punktów  selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

30/04/2024

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z  2023 poz. 1094) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wójt Gminy Nozdrzec

zawiadamia strony postępowania

że w związku z wnioskiem P. Adama Serwatki zam. Izdebki 505A, z dnia 04.04.2024 r. (data wpływu) o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa punktu do zbierania, w tym przeładunku: odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów objętych oraz punktów  selektywnego zbierania odpadów komunalnych” na części działki o nr ewid. 9363- obręb 0003 Izdebki, gmina Nozdrzec, powiat brzozowski, woj. podkarpackie.

 Wójt Gminy Nozdrzec zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Rzeszowie oraz do Zarządu Zlewni w  Przemyślu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w  Przemyślu z  prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w.w. przedsięwzięcia.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 30/04/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 30/04/2024
Data ostatniej aktualizacji 30/04/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2024-04-30 14:17:41 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 30/04/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 30/04/2024
Data ostatniej aktualizacji 30/04/2024
Liczba wyświetleń