LogoLogo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

18/06/2024

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) Urząd Gminy w Nozdrzcu zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Grzegorza Stróża OMD PROJEKT ul. Kolonia 42A 39-100 Ropczyce  Pełnomocnika Powiatu Brzozowskiego  ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów z dnia 29.05.2024 r., (data wpływu) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1428R NOZDRZEC – ŁUBNO NA ODCINKU OD KM 0+722.00 DO KM 0+885.00 W MIEJSCOWOŚCI NOZDRZEC WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA  NOWEGO MOSTU DROGOWEGO W KM 0+800 NA RZECE ŁUBIENKA WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, BUDOWLAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ”

Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nozdrzec pokój Nr 29 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 i art. 77 ust. 1 pkt. 2 Uooś oraz § 3 ust. 1 pkt. 62 (drogi o  nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiekty mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) inwestycjanależy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt. 1-3 Uooś.

Decyzję o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz PGW Wody Polskie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu  w tym adresu elektronicznego. Zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 kpa i  w  związku z art. 74 ust. 1a ustawy u.o.o.ś. niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez :

– umieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Nozdrzec 

– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

– wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych planowanym przedsięwzięciem.        

Powyższe zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 18/06/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 18/06/2024
Data ostatniej aktualizacji 18/06/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2024-06-18 09:52:07 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 18/06/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 18/06/2024
Data ostatniej aktualizacji 18/06/2024
Liczba wyświetleń