LogoLogo

Odpowiedzi na pytania oferentów

17/02/2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu”.

Na podstawie zapisów rozdz. VII ust. 3 pkt. 1 SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień na przedstawione przez Oferentów zapytania:

Pytanie Nr 1:

Wnosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje dotyczące wykonania schodów na nasyp przy reaktorze – SCH-01.

Odpowiedź:

Zamawiający wnosi, by Wykonawca skalkulował wykonanie schodów przy reaktorze SCH-01 i dodał pozycję samodzielnie w Przedmiarze nr P7. „Plac manewrowy i zjazd z DG” w następującej postaci:

2.15 Montaż schodów wejściowych SCH 01 (ażurowych o szerokości 1,1m, długość bieg 2,8m z obustronną poręczą) na nasyp przy reaktorze – 1 kpl

Podstawa:

KNR 2-01 0529-01 (analogia) – schody na skarpach nasypów.

W związku z powyższym, Zamawiający nie dokonuje zmiany Przedmiaru P7.

Pytanie Nr 2:

Czy plac pod silos PIX ma zostać wykonana z piasku zagęszczonego o gr. 30cm zgodnie z rys. AK47.00, czy należy zastosować dodatkowo płytę żelbetową ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż plac pod zbiornik PIX należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (Rys. nr AK.47.00 oraz Rys. nr TE.44.00) tj. z warstwy piasku zagęszczonego o grubości 30cm.

Pytanie Nr 3:

Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące wykonania placu pod silos PIX.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż część robót dotyczących wykonania placu pod zbiornik PIX jest ujęta w Przedmiarze Nr P7. „Plac manewrowy i zjazd z DG ” wpoz. 2.2 , 2.3 , 2.11.

Zamawiający wnosi, by Wykonawca skalkulował wykonanie samej warstwy zasypki z piasku zagęszczonego gr.30cm pod zbiornik PIX 01 i dodał pozycję samodzielnie w Przedmiarze Nr P7. „Plac manewrowy i zjazd z DG” w następującej postaci:

2.16 Posypka piaskowa pod zbiornik PIX, zagęszczona mechanicznie o gr. 30cm – Ilość 6,5×2,5= 16,25m2

Podstawa:

KNR 2-31 0114-01 (analogia) Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm .

KNR 2-31 0114-02  (analogia) Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna – za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu – krotność 10.

W związku z powyższym, Zamawiający nie dokonuje zmiany Przedmiaru P7.

Zamawiający informuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Zamawiający udostępnia wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez dodatkowego wyodrębniania zmian. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 17/02/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 17/02/2023
Data ostatniej aktualizacji 17/02/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-02-17 14:29:11 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-02-17 14:00:06 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 17/02/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 17/02/2023
Data ostatniej aktualizacji 17/02/2023
Liczba wyświetleń