LogoLogo

Oświadczenia

01/11/2016

Oświadczenia

Wymagane dokumenty

1.     Zmiana imienia dziecka do 6 miesięcy

·         Ważne dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu

·         Dowód należnej opłaty skarbowej.

 

2.     Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa

  • wniosek o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
  • ważny dowód osobisty.

Dokumenty do pobrania

 Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa

Opłaty

Opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia dziecka – 11 zł

Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa – 11 zł.

Termin załatwienia sprawy

Po złożeniu oświadczeń – bez zbędnej zwłoki.

Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy przyjęcia oświadczenia o powrocie do nazwiska rozpatruje Wojewoda Podkarpacki adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nozdrzcu.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

 

1.     Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.

Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka.

Wymagane jest osobiste stawiennictwo obojga rodziców.

2.     Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem. Oświadczenie składane jest w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Przyjęcie oświadczenia dokumentuje się w formie protokołu o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)

Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 583 ze zm.).

Art. 18, art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń