LogoLogo

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

01/11/2016

PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 94)

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

2. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 

a) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nozdrzec – http://nozdrzec.bip.gmina.pl/

 

b) udostępniona w serwisie internetowym Gminy Nozdrzec – http://www.nozdrzec.pl/

 

c) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Gminy Nozdrzec:

 

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Urzędu Gminy Nozdrzec nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 

1) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,

 

2) udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

 

3) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

Dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

 

Urząd Gminy Nozdrzec określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 

TRYB WNIOSKOWY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNYCH W CELU PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA

 

1. Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

 

a) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nozdrzec,

 

b) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

 

2. Wniosek składa się na formularzu (formularz wniosku dostępny poniżej), którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia, w formie:

 

a) dokumentu papierowego:

 

–> złożonego osobiście w Urzędzie Gminy Nozdrzec,

 

–> przesłanego  pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nozdrzec, 36+245 Nozdrzec 224,

 

–> wysłanego faksem na numer 13 439 81 70

 

b) dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

3. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

4. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

5. Urząd Gminy Nozdrzec może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 

Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

SPOSÓB KORZYSTANIA Z INFORMACJI PUBLICZNYCH SPEłNIAJĄCYCH CECHY UTWORU LUB STANOWIĄCYCH BAZĘ DANYCH

 

Urząd Gminy Nozdrzec zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

 

ODMOWA PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Podmiot zobowiązany odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:

 

1) dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom,

 

2) ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

 

ŚRODKI PRAWNE PRZYSłUGUJĄCE W  PRZYPADKU ODMOWY PRZEKAZANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W CELU PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA, OKREŚLENIA WARUNKÓW PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA LUB WYSOKOŚCI OPŁATY

 

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Urząd Gminy Godów, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

 

3. Od decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Godów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

4. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), z tym że:

 

a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

 

b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.).

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-10-05 10:10:55 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń