LogoLogo

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek będących własnością Gminy Nozdrzec

24/08/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 28 września 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad).

 1. Działka nr 1261 o pow. 0,1200 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00071242/0. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły w kierunku południowym, w całości pokryty trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą boczną, w części południowej utwardzoną, a w pozostałej – gruntową. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane i pokryte drzewostanem oraz drogi dojazdowe. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz nieruchomości rolne i leśne. Działka nie posiada uzbrojenia i zlokalizowana jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza – 9 866,00 zł, wadium – 1 000,00 zł. minimalne postąpienie – 100,00 zł.
 2. Działka nr 5592 o pow. 0,1000 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00071242/0. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, tereny istniejących i potencjalnych funkcji usługowych, tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: teren działki jest płaski, z niewielką skarpą wzdłuż południowej granicy, w całości pokryty trawą oraz drzewostanem mieszanym o znikomej wartości użytkowej, porównywalnej z kosztami usunięcia drzewostanu w celu korzystania działki zgodnie z jej przeznaczeniem. Kształt działki regularny, wieloboczny. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą boczną, o nawierzchni częściowo utwardzonej, łącząca się w niewielkiej odległości z drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. W centralnej części działki, przy zachodniej granicy usytuowany jest słup telekomunikacyjny z linią napowietrzną, dodatkowo teren działki przecina sieć telekomunikacyjna w kierunku z zachodu na wschód. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa, nieruchomości gruntowe niezabudowane i pokryte drzewostanem, potok Baryczka oraz droga dojazdowa. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa oraz nieruchomości rolne i leśne. Działka posiada częściowe uzbrojenie i zlokalizowana jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza – 9 558,00 zł, wadium – 1 000,00 zł, minimalne postąpienie – 100,00 zł.

Wadium należy uiścić do 23 września 2022 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów, Oddział Nozdrzec (liczy się data wpływu na konto odbiorcy), lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…, położoną w …”.

Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych działek.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

 • osoba fizyczna dokument tożsamości,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego –aktualny (z ostatnich 6 miesięcy),
 • pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,
 • osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec.

W związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości:

 • wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,
 • wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,
 • osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,
 • uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,
 • nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 29 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 24.08.2022 r. do 28.09.2022 r. na stronie internetowej, na Biuletynie Informacji Publicznej i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 24/08/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 24/08/2022
Data ostatniej aktualizacji 24/08/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-08-24 16:22:37 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 24/08/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 24/08/2022
Data ostatniej aktualizacji 24/08/2022
Liczba wyświetleń