LogoLogo

Uchwały podjęte na LVI sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 28 czerwca 2023 r.

25/07/2023

Uchwała Nr LVI/471/2023 udzielenia Wójtowi Gminy Nozdrzec wotum zaufania,

Uchwała Nr LVI/472/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2022,

Uchwała Nr LVI/473/2023 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2022,

Uchwała Nr LVI/474/2023 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Nozdrzcu,

Uchwała Nr LVI/475/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu,

Uchwała Nr LVI/476/2023 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników,

Uchwała Nr LVI/477/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023,

Uchwała Nr LVI/478/2023 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec,

Uchwała Nr LVI/479/2023 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu”,

Uchwała Nr LVI/480/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia,

Uchwała Nr LVI/481/2023 wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr XV/152/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Nozdrzec” oraz uchwalenia regulaminu nadawania tytułu, zmienionej uchwałą nr X/128/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/07/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/07/2023
Data ostatniej aktualizacji 25/07/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-07-25 12:32:04 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-07-25 12:20:34 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/07/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/07/2023
Data ostatniej aktualizacji 25/07/2023
Liczba wyświetleń