LogoLogo

Uznanie ojcostwa

01/11/2016

Uznanie ojcostwa

Wymagane dokumenty

Ważne dowody osobiste rodziców dziecka – do wglądu,
Aktualne zaświadczenie o wysokości ciąży od lekarza w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego.

Dokumenty do pobrania

Brak

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej jest przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa.

Opłacie skarbowej podlega odpis aktu urodzenia dziecka z naniesioną zmianą – skrócony – 22 zł, zupełny – 33 zł.

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Gminy Nozdrzec, nr rachunku 44 9093 1017 2004 0400 2310 0001 lub na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 1.

Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu.

Termin załatwienia sprawy

Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod bezpośrednim numerem telefonu 1343 98 020 wew. 28 w celu ustalenia dogodnego terminu załatwienia sprawy. Przyjęcie oświadczenie o uznaniu ojcostwa następuje bez zbędnej zwłoki.

Po ustalonym terminie bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, powiadamia pisemnie matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, w terminie 7 dni od dnia odmowy, o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Inne informacje

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm. )

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225)

Art. 72 – 79 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 583 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U z 2015 r. poz.783 ze zm.)

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń