LogoLogo

Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

01/11/2016

Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie zaświadczenia,
  • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,
  • ważny dowód osobisty – do wglądu,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej,

Uwaga: Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula.

Dokumenty do pobrania

Brak

Opłaty

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej – 38 zł

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Gminy Nozdrzec, nr rachunku 44 9093 1017 2004 0400 2310 0001 lub na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 1.

Termin załatwienia sprawy

Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmówi wydania zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Brzozowie, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

Inne informacje

 Właściwość urzędu stanu cywilnego:

Zaświadczenie stwierdzające że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą wydaje kierownik  wybranego urzędu stanu cywilnego.

Osoby uprawnione:

Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą może otrzymać obywatel polski lub cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą.

Wydanie zaświadczenia przez konsula:

Osoba zainteresowana musi osobiście udać się do konsula i przedłożyć w/w dokumenty oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Termin ważności zaświadczenia:

Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania. Wówczas w celu uzyskania nowego zaświadczenia należy powtórzyć wszystkie czynności przed kierownikiem USC lub przed konsulem.

Wydanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej, celem złożenia przed Kierownikiem USC zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Na podstawie złożonych zapewnień Kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą.

 

Podstawa prawna

Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1741 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t Dz.U z 2015r. poz. 783 ze zm.

Ustawa Prawo konsularne ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. U z 2015 r. poz. 1274)

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń