LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

29/09/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej współwłasnością Gminy Nozdrzec, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości:

Udział 12/115 części w prawie własności działki nr ewid. 1874, o pow. 1,11 ha, położonej w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00034831/5.

Przeznaczenie: zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny lasów.

Opis nieruchomości: teren działki jest zróżnicowany, pochyły w różnych kierunkach, w całości pokryty drzewostanem mieszanym, obejmującym następujące gatunki: jodła, buk, miejscowo sosna, brzoza, dąb, grab i leszczyna, w wieku powyżej 65 lat. Obszar działki stanowi las wyżynny świeży o funkcji gospodarczej, wiek rębności drzew – 100 lat, zwarcie drzewostanu umiarkowane, stopień zadrzewienia 0,7; klasa bonitacji I. Kształt działki nieregularny, wieloboczny. Centralną i północną część działki przecina jar, a wzdłuż północnej granicy – ciek wodny. Działka nie posiada dostępu do dróg, ani urządzonego dojazdu. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości leśne, a w bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowane są nieruchomości rolne i leśne oraz pojedyncza zabudowa mieszkaniowa.

Cena nieruchomości: 3 989,00 zł.

Informuje się, że w okresie 6 tygodni licząc od dnia 29.09.2022 r. ,zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie, wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w podanym terminie przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostanie ona sprzedana w drodze bezprzetargowej na rzecz innych współwłaścicieli.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu pod telefonem 13 43 98 020, wew. 30. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 29.09.2022 r. do 20.10.2022 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/09/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 29/09/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-09-29 09:40:20 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/09/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 29/09/2022
Liczba wyświetleń