LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1 kwietnia 2022 r.

01/04/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:

  1. Działka nr 3229/2 o pow. 0,0407 ha, położona w miejscowości Hłudno, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00065910/9. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły w kierunku północno-wschodnim, częściowo utwardzony, w części pokryty. Kształt działki regularny, wieloboczny, wydłużony. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą boczną. Działka posiada częściowe uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza – 2 930,00 zł.
  2. Działka nr 2173 o pow. 0,02 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze, tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: teren działki jest pochyły w kierunku południowo-zachodnim, w całości pokryty trawą oraz pojedynczymi samosiewami. Kształt działki regularny, zbliżony do trójkąta. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową. Działka posiada częściowe uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza – 1 600,00 zł.

Informuje się, że w okresie 6 tygodni licząc od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w podanym terminie przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostanie ona sprzedana w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu pod telefonem 13 43 98 020, wewn. 30.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 01.04.2022 r. do dnia 13.05.2022 r., przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie w prasie oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/04/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/04/2022
Data ostatniej aktualizacji 01/04/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-04-01 09:49:23 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/04/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/04/2022
Data ostatniej aktualizacji 01/04/2022
Liczba wyświetleń