LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

29/08/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

  1. Działka nr 338 o pow. 0,1629 ha, położona w miejscowości Huta Poręby, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym wraz z zabudową pomocniczą, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00020769/8. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolne zabudowane, pastwiska. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: teren działki jest zróżnicowany, pochyły w kierunku południowym, ze skarpą w południowo-wschodnim narożu, w części niezabudowanej pokryty trawą oraz nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się od strony północnej, urządzonym zjazdem z drogi bocznej o nawierzchni bitumicznej. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie i bliskie otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, nieruchomości niezabudowane oraz droga. W otoczeniu dalszym zlokalizowane są nieruchomości rolne i leśne oraz ciek wodny. Stan techniczno-użytkowy: zabudowę działki stanowi budynek mieszkalny i budynek gospodarczy. Budynek mieszkalny jest obiektem parterowym ze strychem nieużytkowym, w stanie do kapitalnego remontu o pow. zabudowy 47,00 m². Konstrukcja budynku drewniana z bali, posadowiona na podbudowie z kamienia, wsparta w narożach i pomalowana, ściany szczytowe wykonane z desek. Strop budynku drewniany. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachą, z wyraźnymi śladami korozji i ugięciem połaci. Rynny i rury spustowe metalowe, skorodowane. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana o znacznym stopniu zużycia, z nieszczelnościami. Drzwi wejściowe drewniane. Wewnątrz budynku ściany w większości pokryte polepą i pobielone, z licznymi pęknięciami i ubytkami. Podłogi częściowo drewniane, częściowo klepisko. Budynek nie posiada instalacji. Budynek gospodarczy to obiekt o konstrukcji drewnianej, wspartej na betonowych stopach fundamentowych, obłożonej szalunkiem pionowym z desek, o znacznym stopniu zużycia. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty eternitem. Stolarka okienna i wrota wjazdowe drewniane. Budynek nie posiada instalacji. Cena wywoławcza – 24 804,00 zł
  2. Działka nr 10477/1 o pow. 0,32 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze, tereny pastwisk, tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: teren działki jest pochyły w kierunku północno-wschodnim ze skarpami przy granicach w zachodnim narożu działki, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki regularny wieloboczny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gminną o nawierzchni częściowo utwardzonej. Wschodnią część działki przecina sieć wodociągowa, a w południowo-wschodnim narożu, przy granicy usytuowana jest studnia. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, a dominujące – nieruchomości gruntowe niezabudowane i rolne. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowane są nieruchomości rolne i leśne. Cena wywoławcza – 20 140,00 zł

Informuje się, że w okresie 6 tygodni licząc od 29.08.2022 r., zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w podanym terminie przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostanie ona sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce, rodzaj oraz warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu w pokoju nr 29, lub pod numerem telefonu 13 43 98 020, wew. 30.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 29.08.2022 r. do dnia 19.09.2022 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/08/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/08/2022
Data ostatniej aktualizacji 29/08/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-08-29 15:13:23 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/08/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/08/2022
Data ostatniej aktualizacji 29/08/2022
Liczba wyświetleń