LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

03/11/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:

  1. Działka nr 2103 o pow. 0,0090 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00035788. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – w większości tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, częściowo tereny drogi. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: działka zabudowana jest drewnianym obiektem gospodarczym o charakterze tymczasowym, nieobjętym zakresem wyceny. Teren działki jest lekko pochyły w części niezagospodarowanej pokryty trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do wydłużonego trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą boczną o nawierzchni bitumicznej. Centralną część działki przecina sieć wodociągowa, a południowe naroże – napowietrzna linia energetyczna. Działka posiada częściowe uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Cena nieruchomości – 1 371,00 zł.
  2. Działka nr 3015/7 o pow. 0,0165 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00035787/8. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny w obszarze drogi, w terenach objętych ochroną archeologiczną – inne stanowiska archeologiczne, w terenach gleb najbardziej przydatnych dla rozwoju rolnictwa, bez prawa zabudowy. Opis nieruchomości: teren działki lekko pochyły, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki regularny, wieloboczny, wydłużony. Dojazd odbywa się drogą gruntową, łączącą się z drogą o nawierzchni bitumicznej. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza – 1 372,00 zł.

Informuje się, że w okresie 6 tygodni licząc od dnia 03.11.2022 r., zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w podanym terminie przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zostanie ona sprzedana w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu pod telefonem 13 43 98 020, wew. 30. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 03.11.2022 r. do 24.11.2022 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2022
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-11-03 13:47:12 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2022
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2022
Liczba wyświetleń