LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

26/05/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Nadleśnictwa Dynów, reprezentującego Skarb Państwa

  1. Działka nr 318 o pow. 0,2046 ha, położona w miejscowości Huta Poręby, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00020769/8. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: teren działki jest zróżnicowany, lekko pochyły w kierunku południowo-zachodnim ze skarpą w części centralnej, na obszarze pobocza drogi utwardzony, a w pozostałej części pokryty trawą oraz samosiewami drzew i krzewów w części południowej. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się od północy drogą boczną o nawierzchni asfaltowej. Północną część działki przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna. Bezpośrednie i dominujące sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka nie posiada uzbrojenia i zlokalizowana jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej. Cena nieruchomości – 10 373,00 zł brutto.
  2. Działka nr 322/2 o pow. 0,1171 ha, położona w miejscowości Huta Poręby,dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00040430/9. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły w kierunku południowo-zachodnim w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Kształt działki regularny, wieloboczny. Dojazd do nieruchomości jest możliwy tylko przez działki sąsiednie. Bezpośrednie i dominujące sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka nie posiada uzbrojenia i zlokalizowana jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej. Cena nieruchomości – 4 415,00 zł brutto

Informuje się, że w okresie 6 tygodni licząc od dnia 26.05.2022 r., zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w podanym terminie przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostanie ona sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce, rodzaj oraz warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu pod telefonem 13 43 98 020, wew. 30.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 26.05.2022 r. do dnia 16.06.2022 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/05/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/05/2022
Data ostatniej aktualizacji 26/05/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-05-26 13:21:52 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/05/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/05/2022
Data ostatniej aktualizacji 26/05/2022
Liczba wyświetleń