LogoLogo

XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

24/12/2019

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w  30 grudnia 2019 r. o godzinie 10.30 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 października 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 25 listopada 2019 r.
 5. Informacja Wójta o realizacji uchwał.
 6. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020.
 • przedstawienie projektu budżetu Gminy Nozdrzec
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu
 • opinia i wnioski komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec
 • autopoprawki Wójta Gminy do projektu budżetu
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

 

 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023.
 • przedstawienie projektu uchwały
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
 • opinia i wnioski komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie;
 • przystąpienia do sporządzenia trzeciej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec
 • przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nozdrzec 12”
 • zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nozdrzec
 • uznania petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego za niezasługującą na uwzględnienie
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z klauzulą informacyjną składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Nozdrzec oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Siedliska z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Siedliska z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej
 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.

Projekty uchwał 30.12.2019 cz. I

Projekty uchwał 30.12.2019 cz. II

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 24/12/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 24/12/2019
Data ostatniej aktualizacji 24/12/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-12-24 11:18:31 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 24/12/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 24/12/2019
Data ostatniej aktualizacji 24/12/2019
Liczba wyświetleń