LogoLogo

XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

14/07/2020

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 24 lipca 2020 r. o godzinie 9.30 w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 3 czerwca 2020 r.

4. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.

5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.

6. Raport o stanie Gminy Nozdrzec za rok 2019.

a) wystąpienie wójta w sprawie raportu o stanie Gminy Nozdrzec za rok 2019,

b) debata nad raportem,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Nozdrzec.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2019.

1) Wystąpienie wójta w sprawie:

a) sprawozdania finansowego,

b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2019,

c) informacji o stanie mienia Gminy Nozdrzec.

2) Opinia RIO w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2019.

3) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy za 2019 r.

4) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nozdrzec.

5) Opinia Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.

6) Dyskusja.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2019.

8) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w uchwale Nr XVIII/160/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.

2) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego,

3) zmian w budżecie gminy na rok 2020,

4) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 11”,

5) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 14”,

6) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nozdrzec,

7) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w tych oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,

8) uchwalenia Statutu Sołectwa Hłudno,

9) uchwalenia Statutu Sołectwa Huta Poręby,

10) uchwalenia Statutu Sołectwa Izdebki,

11) uchwalenia Statutu Sołectwa Izdebki Rudawiec,

12) uchwalenia Statutu Sołectwa Nozdrzec,

13) uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliska,

14) uchwalenia Statutu Sołectwa Wara,

15) uchwalenia Statutu Sołectwa Wesoła,

16) uchwalenia Statutu Sołectwa Wesoła Ujazdy Ryta Górka,

17) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec,

18) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nozdrzec,

19) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nozdrzec,

20) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Izdebki,

21) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki,

22) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła,

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/07/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/07/2020
Data ostatniej aktualizacji 14/07/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-07-14 11:37:36 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-07-13 15:16:27 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-07-13 15:16:09 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-07-13 15:12:45 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/07/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/07/2020
Data ostatniej aktualizacji 14/07/2020
Liczba wyświetleń