LogoLogo

XXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

27/12/2021

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że 30 grudnia 2021 r. o godzinie 8.30 w sali narad Urzędu Gminy w Nozdrzcu, odbędzie się XXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przyjęcie protokołu sesji z 10 grudnia 2021 r.
  4. Informacja Wójta o realizacji uchwał.
  5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Nozdrzcu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/150/2016 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych,

b)  zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nozdrzec,

c)  zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania,

d) ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet Radnych Gminy Nozdrzec,

e)  ustalenia diety dla sołtysów na terenie Gminy Nozdrzec,

f) uchwalenia drugiej i trzeciej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec,

g) uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ I – WESOŁA,

h) uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” – ETAP I

i) uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”,

j) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wesoła,

7. Wolne wnioski i sprawy różne

8. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/12/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/12/2021
Data ostatniej aktualizacji 27/12/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-12-27 12:14:47 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-12-27 12:14:09 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-12-27 12:13:20 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-12-27 10:28:05 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/12/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/12/2021
Data ostatniej aktualizacji 27/12/2021
Liczba wyświetleń