LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Przetarg nieograniczony pn. ,,Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku szatni przy stadionie sportowym w Hłudnie”

22/11/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie SIWZ z zalącznikami  Dokumentacja techniczna przedmiar SST    


Przetarg nieograniczony pn. ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec”

15/11/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu  SIWZ z załącznikami 


ZAPYTANIE O CENĘ NA: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY NOZDRZEC”

09/10/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część III Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część II Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I Wyjaśnienia do SIWZ 16.10.2017 SIWZ z załącznikami ubezpieczenie


Przetarg nieograniczony pn. ,,Remont (modernizacja) drogi dz. Nr ewid. 2043 i 2152 utwardzenie placu w miejscowości Nozdrzec”

17/08/2017

Ogłoszenie nr 573020 SIWZ z załącznikami II Dokumentacja techniczna przedmiar rysunki SST II Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania II


Przetarg nieograniczony pn. ,,Remont (modernizacja) drogi dz. Nr ewid. 2043 i 2152 utwardzenie placu w miejscowości Nozdrzec”

01/08/2017

Ogłoszenie nr 561532 SIWZ z załącznikami Dokumentacja techniczna, przedmiar, SST Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

12/05/2017

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nozdrzec, zgromadzonych na działkach gruntowych należących do osób fizycznych w ilości ok. 43,002 Mg (opis przedmiotu zamówienia) Termin wykonania zadania: od daty podpisania […]


Przetarg nieograniczony pn. ,,Przebudowa mini boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Warze”

26/04/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 5 kwietnia 2017 r Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 28 kwietnia 2017 r Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 27 kwietnia 2017 r Ogłoszenie nr 74029 SIWZ z załącznikami Dokumentacja przedmiar i SST  


Informacja z otwarcia ofert

03/02/2017

Informacja z otwarcia ofert


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

02/02/2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych


Sprostowanie do SIWZ

31/01/2017

Sprostowanie do SIWZ