LogoLogo

Drugi ustny przetarg nieograniczony

09/02/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 10 marca 2021 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec:

 • nr 2135 o pow. 0,3737 ha, położona w Nozdrzcu, zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki, księga wieczysta KS1B/00067872/4. Cena nieruchomości wynosi 57.368,00 zł, wadium wynosi 10.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 580,00 zł,
 • nr 5133 o pow. 0,16 ha, położona w Wesołej, teren lasów i rolniczy, księga wieczysta KS1B/00062740/5. Cena nieruchomości wynosi 1.602,00 zł, wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł,
 • nr 5152 o pow. 0,11 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 1.602,00 zł, wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł,
 • nr 2134 o pow. 0,1104 ha, położona w Nozdrzcu, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00024871/4. Cena nieruchomości wynosi 17.001,00 zł + 23 % podatek VAT, wadium wynosi 2.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 170,00 zł,
 • nr 364/3 o pow. 0,3001 ha, położona w Nozdrzcu, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00035787/8. Cena nieruchomości wynosi 11.587,00 zł + 23 % podatek VAT, wadium wynosi 2.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 120,00 zł,
 • nr 8605 o pow. 0,15 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 1.661,00 zł, wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 16,00 zł,

Wadium należy uiścić do 5 marca 2021 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

 • osoba fizyczna – dokument tożsamości,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) wydruk,
 • pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,
 • osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/02/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/02/2021
Data ostatniej aktualizacji 09/02/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-02-09 08:55:48 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/02/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/02/2021
Data ostatniej aktualizacji 09/02/2021
Liczba wyświetleń