LogoLogo

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

21/12/2017

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w 24 stycznia 2018 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż następujących nieruchomości:

  1. nr 7 o pow. 0,0827 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach do użytku rolnego. Cena wywoławcza wynosi 886,00 zł, wadium w kwocie 160,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.
  2. nr 1935/6 o pow. 0,0181 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00035787/8, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach zabudowane. Cena wywoławcza wynosi 16.131,00 zł, wadium w kwocie 3.200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 170,00 zł.
  3. nr 7650 o pow. 0,23 ha, położona w Wesołej, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00036070/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi 5.499,00 zł+23% podatek VAT, wadium w kwocie 1.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 60,00 zł.
  4. nr 7655 o pow. 0,36 ha, położona w Wesołej, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00036070/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego ,cena wywoławcza wynosi 8.505,00 zł +23% podatek VAT, wadium w kwocie 1.600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 90,00 zł.
  5. nr 6355/3,6588/3 o pow. 0,0634 ha, położona w Izdebkach, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00006376/2, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi 10.045,00 zł+23% podatek VAT, wadium w kwocie 2.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł.

 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w terminie do 20 stycznia 2018 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr…” lub w kasie tut. urzędu.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego –aktualny (z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 ze zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,

-osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

-nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, od 21.12.2017 r. do 24.01.2018 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 21/12/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 21/12/2017
Data ostatniej aktualizacji 21/12/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-12-21 12:20:42 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 21/12/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 21/12/2017
Data ostatniej aktualizacji 21/12/2017
Liczba wyświetleń