LogoLogo

Obwieszczenie na rzecz KGE Sp. z o.o. Sp. K. Magdalena Golonka ul. Jana Pawła II 27, 00 – 268 Warszawa w imieniu Powiat Brzozowski ul. Armii Krajowej 1, 36 – 200 Brzozów

14/10/2022

Na podstawie:

– art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

– art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 14.10.2022 r. na rzecz KGE Sp. z o.o. Sp. K. Magdalena Golonka ul. Jana Pawła II 27, 00 – 268 Warszawa w imieniu Powiat Brzozowski ul. Armii Krajowej 1, 36 – 200 Brzozów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą:,, Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061R Brzozów – Hłudno km 64+558 w miejscowości Hłudno, gmina Nozdrzec’’. Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu pokój Nr 27 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 14 dni od ostatniego dnia wywieszenia obwieszczenia w miejscu publicznym (art. 129 KPA).

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 14/10/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 14/10/2022
Data ostatniej aktualizacji 14/10/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-10-14 08:58:15 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 14/10/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 14/10/2022
Data ostatniej aktualizacji 14/10/2022
Liczba wyświetleń