LogoLogo

Obwieszczenie na żądanie Pana Marcina Rachwał ul. Bogumińska 11, 44 – 300 Wodzisław Śląski imieniu P4 S p. z o.o. ul. Wynalazek 1,  02-677 Warszawa

13/09/2023

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 13.09.2023 r. na żądanie Pana Marcina Rachwał ul. Bogumińska 11, 44 – 300 Wodzisław Śląski imieniu P4 S p. z o.o. ul. Wynalazek 1,  02-677 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą:„Budowa stacji bazowej BRZ7108B wraz z wewnętrzną linia zasilającą i kanalizacja kablową, na działce nr ewid.9343 w miejscowości Izdebki, gmina Nozdrzec’’.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia można w tut. Urzędzie Gminy pokój Nr 27 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 13/09/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 13/09/2023
Data ostatniej aktualizacji 13/09/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-09-13 09:01:11 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 13/09/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 13/09/2023
Data ostatniej aktualizacji 13/09/2023
Liczba wyświetleń