LogoLogo

Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji

20/09/2022

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) informuję o wydaniu Postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061 Izdebki – Hłudno w km 4 + 558 w miejscowości Hłudno” na działkach o numerach 2235, 2245, 2251, 2234 obręb ewidencyjny: 180206_2.0001, Hłudno

Jednocześnie zawiadamia się, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanego Postanowienia oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu pokój Nr 29.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do  publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń miejscowości Nozdrzec i Hłudno.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 20/09/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 20/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-09-20 13:53:23 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 20/09/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 20/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń