LogoLogo

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie

12/09/2022

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.),

z a w i a d a m i a :

o wydaniu przez Kolegium w dniu 9 września 2022 r. decyzji znak: SKO.415.107.1881.2022, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 27 lipca 2022 r., znak: IKŚR.6733.3.2022, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej BRZ7107A, na terenie części działki nr ewid. 3012 w miejscowości Izdebki.

Doręczenie stronom postępowania decyzji Kolegium, o której mowa wyżej, uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu tej decyzji.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Nozdrzec (36-245 Nozdrzec 224), gdzie istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                      Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie   Mariusz Zając  
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 12/09/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 12/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 12/09/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-09-12 14:45:43 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 12/09/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 12/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 12/09/2022
Liczba wyświetleń