LogoLogo

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

28/03/2023

Działając na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 28.03.2023 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej zamieszczonej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki – Hłudno w km 4 + 558 w m. Hłudno’’.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia można w tut. Urzędzie Gminy pokój Nr 27 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/03/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 28/03/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-03-28 13:18:25 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/03/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 28/03/2023
Liczba wyświetleń